ختم نبوت

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ ششم : تابستان 1370
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )