بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

برچسب UL

تعریف و کاربرد
برچسب ul آغاز یک لیست شمارشی را تعریف می کند.

تفاوت بین HTML و XHTML
موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ul در HTML 4.0 توصیه نمی شوند. موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ul در XHTML پشتیبانی نمی شوند.

نکته:برای معرفی نوع لیست ها از style استفاده کنید.

مثال

منبع خروجی
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ul>
  • Coffee
  • Tea

خواص انتخابی DTD
نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
compact compact_rendering توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
type disc
square
circle
نوع لیست را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF

خواص استاندارد
id, class, title, style, dir, lang, xml:langg

خواص رویداد
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

منبع: html.ir

فهرست

بازگشت به صفحه آموزش

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved