بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

برچسب OL

تعریف و کاربرد
برچسب ol آغاز یک لیست شمارشی را تعریف می کند.

تفاوت بین HTML و XHTML
موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ol در HTML 4.0 توصیه نمی شوند.
موجودیت های "compact","start","type" از عنصر ol در XHTML پشتیبانی نمی شوند.

نکته:برای معرفی نوع لیست ها از style استفاده کنید.

مثال

منبع خروجی
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ol>
  1. Coffee
  2. Tea

خواص انتخابی
DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
compact compact_rendering توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
start start_on_number تعداد را برای شروع تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF
type A
a
I
i
1
نوع لیست را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید. TF

خواص استاندارد
id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

منبع: html.ir

فهرست

بازگشت به صفحه آموزش

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved