با بهره وری مناسب از سرمایه خود ,به اقتصاد و تولید کشور عزیزمان کمک کنیم.

مال اندوزی,فقر,ورشکستگی,بالشت,جمع کردن پول,مخفی سازی پول,کارگر ساده,آچار,وصله و پینه ,

 
 
http://www.aviny.com/karikator/Karikator/aviny/pages/016-aviny.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved