گزیده ای از چند سخنرانی حضرت امام خمینی (ره)

سخنرانی امام در مورد آمریكا

 سخنرانی امام در مورد قرآن كریم
 سخنرانی امام در مورد آمریكا
 سخنرانی امام در مورد ماه رمضان
 سخنرانی امام خطاب به نمایندگان مجلس
 سخنرانی امام در مورد نماز جماعت
 سخنرانی امام در مورد آزمایش خدا
 سخنرانی امام در مورد آمریكا و نفاق
 سخنرانی امام در مورد اهمیت كار برای خدا
 سخنرانی امام در مورد بیداری ملت در مقابل دشمنان
 سخنرانی امام در مورد عامل موفقیت ملتها
 سخنرانی امام در مورد حفظ اسلام
 سخنرانی امام در مورد دخالت آمریكا در ایران
 سخنرانی امام در بهشت زهرا
 سخنرانی امام در مورد محاصره اقتصادی  
 سخنرانی امام در مورد قلم به دستان مزدور


 

 
 
http://www.aviny.com/imamkhomeini/sedaye_sokhan/sedayeyar.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved