کنار سجاده نشسته همیشه سرگرم دعاشه
صداهای دیگر مجموعه