مستند تقاطع - بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1

بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 1)

wmv 10,066
3gp 3,292
2 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 2)
wmv 10,043
3gp 3,285
3 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 3)
wmv 10,034
3gp 3,292
4 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 4)
wmv 10,057
3gp 3,290
5 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 5)
wmv 10,029
3gp 3,285
6 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 6)
wmv 10,052
3gp 3,270
7 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 7)
wmv 10,085
3gp 3,256
8 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 8)
wmv 10,076
3gp 3,283
9 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 9)
wmv 10,062
3gp 3,302
10 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 10)
wmv 10,048
3gp 3,290
11 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 11)
wmv 10,038
3gp 3,290
12 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 12)
wmv 10,029
3gp 3,267
13 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 13)
wmv 10,043
3gp 3,291
14 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 14)
wmv 10,038
3gp 3,320
15 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 15)
wmv 10,024
3gp 3,312
16 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 16)
wmv 10,034
3gp 3,323
17 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 17)
wmv 10,029
3gp 3,323
18 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 18)
wmv 10,071
3gp 3,303
19 بررسی چگونگی قتل ندا آقا سلطان
(قسمت 19)
wmv 6,157
3gp 1,964

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/neda/neda.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved