مستند اسرار 11 سپتامبر
«Documentary 911 Mysteries: Demolitions»

(مستند اسرار ۱۱ سپتامبر، یکی از بهترین و قویترین مستندات راجع به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می باشد که به دور از هر گونه هیجانات و احساسات، با زبان علمی، نظرات کارشناسان خبره و تحلیل دیدنی ها و شنیدنی های شاهدان حادثه، به طور عمیق و ریشه ای حادثه را مورد کنکاش قرار داده و مدارک مستدلی دال بر اینکه این حادثه یک جنایت دولت آمریکا علیه مردم خودش بوده ارائه می دهد)

ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت حجم
1 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت سوم) wmv
(دانلود)
62,500
2 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش دوم)
(جدید)
wmv
(دانلود)
62,500
3 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش سوم)
(جدید)
wmv
(دانلود)
62,500
4 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش چهارم)
(جدید)
wmv
(دانلود)
62,500
5 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش پنجم)
(جدید)
wmv
(دانلود)
62,500
6 مستند اسرار 11 سپتامبر (بخش ششم)
(جدید)
wmv
(دانلود)
58,017

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
(پرونده های توطئه)
 برج های مرکز تجارت جهانی
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
1 پرونده های توطئه (بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت ششم) (پخش)
flv
(دانلود)
wmv
2 پرونده های توطئه (بخش دوم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv
3 پرونده های توطئه (بخش سوم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
(مستند ما آنجا بودیم)
 برج های مرکز تجارت جهانی
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
1 مستند ما آنجا بودیم (بخش اول)
(جدید)
مستند 11 سپتامبر (قسمت ششم) (پخش)
flv
(دانلود)
wmv
2 مستند ما آنجا بودیم (بخش دوم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv
3 مستند ما آنجا بودیم (بخش سوم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv
4 مستند ما آنجا بودیم (بخش چهارم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv
5 مستند ما آنجا بودیم (بخش پنجم)
(جدید)
(پخش)
flv
(دانلود)
wmv

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/mostanad-11-septamber/mostanad-11-septamber.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved