سلسه مباحث انسان و شیطان در قرآن کریم
 «دکتر محمد علی انصاری»
معرفی شیطان و ابلیس و اولین رویایی این دو / میزان فعالیت شیطان و محدوده های تحت سیطره شیطان / شناخت راهکارها و دام های شیطان / شیوه دفاع با ابلیس / پایان کار انسان و شیطان /

قسمت دهم
(
آیاتی که عاقبت پیش بینی شده ای را برای شیطان و پیروان او به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۸ تا ۴۳ سوره حجر و …) - (آیاتی که حضور شیطان و پیروان او را در صحنه قیامت به تصویر می کشد. آیاتی چون ۲۲ سوره ابراهیم، ۱۲۸ سوره انعام، ۶۸ سوره مریم و …) - (آیاتی که تحقق وعده های الهی در خصوص شیطان و پیروان او را به تصویر می کشد. آیاتی چون ۹۴ تا ۹۵ سوره شعراء و …)
ردیف

توضیحات

عکس

اجرا   فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
  wmv
کیفیت بالا
48,829
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
48,829
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
48,829
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
48,829
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
46,666
قسمت نهم
(
عبودیت : خود باختگی در برابر کمال مطلق » طبق آیه ۶۰ سوره یس) - (تذکر و اجتناب از غفلت » طبق آیه ۲۰۱ سوره اعراف) - (استعاذه : پناه به خدا در برابر وسوسه های شیطانی » طبق آیه ۲۰۰ سوره اعراف)
ردیف

توضیحات

عکس

اجرا   فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
6,361

قسمت هشتم
(
حوزه دین و فرهنگ) - (حوزه اخلاق) - (حوزه اقتصاد)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
15,716

قسمت هفتم
(
حوزه دین و فرهنگ) - (حوزه اخلاق) - (حوزه اقتصاد)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا   فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
20,406

قسمت ششم
(
نسیان : در قرآن در مقابل ذکر خدا) - (امر کردن شیطان : ایجاد زمینه و دعوت بستر سازی) - (نزغ : آماده کردن شرایط انجام گناه)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
21,645

قسمت پنجم
(دنیا : بعد نزدیک) - (ملاء : مقام بالا از لحاظ ثروت) - (ملا : مقام بالا از لحاظ علم) - (برج : نقطه برجسته زیبا) - (زُخرُف : آراستگی تصنعی)

(وسوسه : صدای بسیار ضعیف با درونمایه شر) - (خنّاس : صدای پنهانی و رازآلود از یک مکان نامشخص) - (الهام : صدای بسیار ضعیف با

درونمایه خی) - (اغوا : از ریشه غوایت نرسیدن به هدف، رشد) - (وَرَدَ : آمدن لبالب جایی) - (زین : چیزی با جلوه) - (تسویل : خواسته ای که انسان نسبت به آن شوق دارد)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
7 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هفتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
8 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هشتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
14,799

قسمت چهارم
(
نفی سلطه و سیطره شیطان بر انسان در قرآن کریم) - (بندگی و عبودیت، پایانی بر نفوذ شیطان) - (تولی شیطان، راه نفوذ شیطان بر انسان) - (فقدان ایمان،

عامل سلطه شیطان بر انسان) - (زیان و ضرر شیطان به اذن [به معنای رفع مانع] الهی است) - (مکر و حیله شیطان، ضعیف است
)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
7 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هفتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
12,732

قسمت سوم
(
زوج : در قرآن کریم انطباق بر مرد یا زن) - (وسوسه : سخن رمزگونه، اغواگرانه) - (نصیحت : از ریشه نَصَحَ به معنای سخن خیرخواهانه)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
7 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هفتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
8 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هشتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
15,082

قسمت دوم
(
خلیفه الله به معنای نیابت از جانب خداوند متعال بر تجلی صفات خداوند در آدمی)

(سجده بر آدمی [سجود : نهایت سر به فرود آوردن در مقام یک شخص خاص])

(سجده در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته است : یکی به معنای عبادت فقط برای خداوند و دیگری به معنای تعظیم با اجازه خداوند متعال)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
7 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هفتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
27,073

قسمت اول
(آدم : اطلاق به شخص خاص در قرآن کریم، انسان : اسم جنس و یک جماعت (فرزندان بنی آدم) و برگرفته از ریشه هایی چون نوسان، اُنس، نسیان، ایناس و …)

(ابلیس
: واژه ای خاص و طبق تفسیر سنتی عربی برگرفته از ابلاس [نومیدی و یأس] ولی طبق تفسیرهای معتبر دیگر ریشه یونانی به معنای [سخن چین])

(شیطان
: واژه ای است عربی و عام و بنا به تفسیری از ریشه شَطَنَ [دور، بعید] یا ریشه شَیَطَ [از خشم سوختن و باطل گرایی]
)

ردیف

توضیحات

عکس

اجرا پخش فرمت

حجم
(kb)

1 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش اول
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
2 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش دوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
3 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش سوم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
4 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش چهارم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
5 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش پنجم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
6 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش ششم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
29,297
7 سلسه مبحث های انسان، شیطان دکتر محمد علی انصاری بخش هفتم
(جدید)
wmv
کیفیت بالا
17,869

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/sheytan-parast/sheytan-parasti.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved