روز شمار دفاع مقدس

12/11/59

تعدادي از افراد حزب بعث كه جنايات حزب بعث بر آنها روشن شده است (اداره امنيت الحميدريه) در شهر السماوه عراق را منفجر كردند.

12/11/66

سفر طارق عزيز (وزير خارجه عراق) به مسكو و بحث پيرامون قطعنامه 598 و ملاقات با وزير خارجه شوروي وريشكوف نخست وزير شوروي

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/11/12.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved