روز شمار دفاع مقدس

29/10/65

پرتاب چهار موشك زمين به زمین به طرف بصره .

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/10/29.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved