روز شمار دفاع مقدس

27/10/59

ديدار هنري كيسينجر از بغداد و ملاقات با صدام حسين 72 ساعت بطول انجاميد.

 

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/10/27.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved