روز شمار دفاع مقدس

05/10/58

مخالفت كويت با هرگونه پيشنهاد شوراي امنيت براي محاصره دريايي ايران.

05/10/59

جبهه هاي جنوب : درگيريهاي محدود در فياضيه ، محمّديه و سلمانيه و نيز اجراي آتش خودي روي بستان .

سخنان امام خميني مبني بر اينكه مسألة صدام مسألة عرب نيست مسئله نوكري ابرقدرتهاست .

نظرات امام جمعة تهران دربارة اوجگيري اختلافات داخلي و اقدامات موذيانة گروهها در صحنة سياست .

معامله دو ميليارد دلاري سلاح بين عراق و ايتاليا و تصويب فروش موتورهاي كشتي جنگي آمريكايي به ايتاليا به عنوان بخشي از اين قرارداد .

 وزير اطلاعات عربستان ضمن مثبت خواندن موضع عراق و دعوت ايران به قبول بيهودگي جنگ ، اعلام كرد : جنگ ايران و عراق در رأس مسائل مطروحه در كنفرانس آتي وزراي خارجي كشورهاي اسلامي خواهد بود .

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/10/05.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved