11/07/60

آغاز عملیات نصر.

11/07/65

آغاز عملیات کربلای سه.

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/07/11.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved