12/06/58
در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/06/12.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved