14/02/58

توقيف يك كشتي آمريكايي در حريم آبهاي ايران.

14/02/64

محكوميت كاربرد سلاحهاي شيميايي با تهديد هواپيماهاي غيرنظامي و رفتار غيرانساني با اسراء در اجلاس كميته منتخب سازمان كنفرانس اسلامي در جده بدون عنوان نام عراق.

موافقت اردن، مصر، عراق در مورد صدور نفت عراق از طريق مصر به درياي مديترانه. 

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/02/14.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved