سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
 بخش ویژه استاد مطهری    سخنرانی های شهید مطهری   شهید مطهری به روایت دیگران  کلیپ های شهید مطهری

دیگر موضوعات

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 2.667 0:15:09 از خود بیگانگی
2 دانلود قسمت دوم 2.787 0:15:50
3 دانلود قسمت سوم 2.343 0:13:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.823 0:16:02
 
1 دانلود قسمت اول 3.038 0:17:15 بیگانگی با خود
2 دانلود قسمت دوم 3.038 0:17:16
3 دانلود قسمت سوم 2.858 0:16:14
4 دانلود قسمت چهارم 2.706 0:15:22
 
1 دانلود قسمت اول 1.833 0:10:24 بیگانگی انسان از خدا
2 دانلود قسمت دوم 1.838 0:10:26
3 دانلود قسمت سوم 1.583 0:08:59
4 دانلود قسمت چهارم 1.728 0:09:48
 
1 دانلود قسمت اول 2.122 0:12:03 انحطاط مسلمین
2 دانلود قسمت دوم 2.703 0:15:21
3 دانلود قسمت سوم 2.382 0:13:31
4 دانلود قسمت چهارم 2.358 0:13:23
 
1 دانلود قسمت اول 2.182 0:12:24 انسان از دید جهان بینی الهی
2 دانلود قسمت دوم 2.450 0:13:55
3 دانلود قسمت سوم 2.305 0:13:05
4 دانلود قسمت چهارم 2.343 0:13:18
 
1 دانلود قسمت اول 2.761 0:15:41 انسان بودن انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 2.508 0:14:14
3 دانلود قسمت سوم 2.323 0:13:11
4 دانلود قسمت چهارم  2.560 0:14:32
 
1 دانلود قسمت اول 2.195 0:13:26 انسان و داشتن استقلال و آزادی
2 دانلود قسمت دوم 2.365 0:13:26
3 دانلود قسمت سوم 2.120 0:12:02
4 دانلود قسمت چهارم 2.140 0:12:09
 
1 دانلود قسمت اول 2.653 0:15:04 انسان و حساب مادی دنیا
2 دانلود قسمت دوم 2.519 0:14:18
3 دانلود قسمت سوم 2.846 0:16:10
4 دانلود قسمت چهارم 2.391 0:13:35
5 دانلود قسمت پنجم 2.898 0:16:27
 
1 دانلود قسمت اول 649 0:03:40 انسان کامل از نظر عرفانیان
2 دانلود قسمت دوم 3.358 0:19:05
3 دانلود قسمت سوم 3.147 0:17:53
4 دانلود قسمت چهارم 3.350 0:19:02
 
1 دانلود قسمت اول 2.308 0:19:38 فطرت
2 دانلود قسمت دوم 2.129 0:18:06
3 دانلود قسمت سوم 2.125 0:18:04
4 دانلود قسمت چهارم 2.069 0:17:35
 
1 دانلود قسمت اول 1.705 0:14:29 آیا نبوت در زندگی انسان ضروری بود؟
2 دانلود قسمت دوم 1.770 0:15:02
3 دانلود قسمت سوم 1.743 0:14:48
4 دانلود قسمت چهارم 1.807 0:15:21
 
1 دانلود قسمت اول 1.853 0:15:45 زندگی بشر در زمان نبوت
2 دانلود قسمت دوم 1.801 0:15:18
3 دانلود قسمت سوم 1.720 0:14:37
4 دانلود قسمت چهارم 1.540 0:13:05
 
1 دانلود قسمت اول 1.769 0:15:02 نعمت های بهشتی
2 دانلود قسمت دوم 1.770 0:15:02
3 دانلود قسمت سوم 1.937 0:16:28
4 دانلود قسمت چهارم 1.676 0:14:14
 
1 دانلود قسمت اول 1.665 0:14:08 نبوت
2 دانلود قسمت دوم 1.762 0:14:58
3 دانلود قسمت سوم 1.409 0:11:57
4 دانلود قسمت چهارم 1.766 0:15:00
 
1 دانلود قسمت اول 1.884 0:16:01 اعتقادات مسلمانان به معاد
2 دانلود قسمت دوم 1.802 0:15:19
3 دانلود قسمت سوم 1.735 0:14:44
4 دانلود قسمت چهارم 1.585 0:13:27
 
1 دانلود 780 0:14:03 فلسفه قیام عاشورا
 
1 دانلود قسمت اول 1.811 0:27:55 عدل الهی
2 دانلود قسمت دوم 1.813 0:29:19
 
1 دانلود قسمت اول 2.004 0:32:27 انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 1.707 0:27:36
3 دانلود قسمت سوم 1.871 0:30:17
 
1 دانلود قسمت اول 2.235 0:36:13 مکتب
2 دانلود قسمت دوم 1.704 0:27:34

صفحه:     1       ،      2Logo
http://www.aviny.com/Voice/motahari/motahari_02.aspx?mode=print