آموزشهای صوتی

 

تدریس شرح لمعه

شرح لمعه

استاد وجدانی - ادامه شرکه،مضاربه،ودیغه،عاریه،مزارعه،مساقات،اجاره،وکالت،شفعه

شرح لمعه

استاد وجدانی
جعاله، ظهار، ایلاء، لعان, اقرار

شرح لمعه

استاد وجدانی
طلاق و وصیت

 

شرح لمعه

استاد وجدانی
نکاح

شرح لمعه

استاد وجدانی
ادامه نکاح

شرح لمعه

استاد وجدانی
غصب، لقطه، احیاءالموت، صید و ذباحه

 

شرح لمعه

استاد وجدانی
اطعمه و اشربه

شرح لمعه

استاد وجدانی
ارث

شرح لمعه

استاد وجدانی
ادامه ارث
- حدود

 
   

شرح لمعه

استاد وجدانی
قصاص - دیات

   
 
Logo
http://www.aviny.com/Voice/amoozesh/sharhe-lome-vejdani/index.aspx?mode=print