شهید آوینی


سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان
  
صفحه 1 صفحه 2
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

حضرت زینب (س)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  5,787  0:32:53 حضرت زینب (س)
 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  5,013  0:39:40 دوران امام صادق (ع)
عید غدیر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  3,602  0:08:35 وظیفه ما در عید غدیر
 

مسایل اجتماعی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول - قسمت اول  7,674  0:32:43 رابطه دختر و پسر
2 دانلود جلسه اول - قسمت دوم  8,295  0:35:23
3 دانلود جلسه دوم - قسمت اول  9,003  0:38:24
4 دانلود جلسه دوم - قسمت دوم  8,519  0:36:20
 

مسایل اخلاقی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  6,779  0:36:37 اخلاق
 

مسایل عبادی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  10,46  0:57:09 نماز شب
2 دانلود جلسه دوم  9,177  0:52:12
3 دانلود جلسه دوم  6,029  0:34:17
 
1 دانلود جلسه اول  9,116  0:51:51 ندبه
2 دانلود جلسه دوم  10,910  1:02:03
3 دانلود جلسه سوم  10,520  0:59:50
4 دانلود جلسه چهارم  9,206  0:52:21
5 دانلود جلسه پنجم  11,792  1:07:04
6 دانلود جلسه ششم  10,615  1:00:23
7 دانلود جلسه هفتم  10,603  1:00:18
8 دانلود جلسه هشتم  10,790  1:01:22
9 دانلود جلسه نهم  10,548  1:00:00
10 دانلود جلسه دهم  9,856  0:56:03
11 دانلود جلسه یازدهم  8,331  0:47:23
 
1 دانلود جلسه اول  9,727  0:55:19 ذکر
2 دانلود جلسه دوم  10,527  0:59:52
3 دانلود جلسه سوم  8,876  0:50:29
4 دانلود جلسه چهارم  7,730  0:43:58
5 دانلود جلسه پنجم  15,807  1:29:55
 
1 دانلود جلسه اول  10,257  0:58:20 لذت تکلیف
2 دانلود جلسه دوم  9,464  0:53:49
3 دانلود جلسه سوم  10,571  1:00:07
4 دانلود جلسه چهارم  10,595  1:00:16
5 دانلود جلسه پنجم  10,497  0:59:42
6 دانلود جلسه ششم  9,779  0:55:37
7 دانلود جلسه هفتم  10,592  1:00:15
8 دانلود جلسه هشتم  10,546  0:59:59
9 دانلود جلسه نهم  10,626  1:00:26
 
1 دانلود جلسه اول  8,208 0:46:41 انسان و تزکیه
2 دانلود جلسه دوم  9,319 0:53:00
3 دانلود جلسه سوم  7,816 0:44:27
4 دانلود جلسه چهارم  7,945 0:45:11
5 دانلود جلسه پنجم  9,351 0:53:11
6 دانلود جلسه ششم  7,389 0:42:02
7 دانلود جلسه هفتم  9,167 0:52:08
8 دانلود جلسه هشتم  10,782 1:01:19
9 دانلود جلسه نهم  9,797 0:55:43
10 دانلود جلسه دهم  10,218 0:58:07
 
1 دانلود جلسه اول  9,223 0:52:26 شیطان
2 دانلود جلسه دوم  9,232 0:52:29
3 دانلود جلسه سوم  15,966 1:30:48
4 دانلود جلسه چهارم  11,363 1:04:37
5 دانلود جلسه پنجم  19,918 1:53:33
6 دانلود جلسه ششم  9,232 0:52:29
7 دانلود جلسه هفتم  7,662 0:43:33
8 دانلود جلسه هشتم  10,712 1:00:54
9 دانلود جلسه نهم  16,177 1:32:00
10 دانلود جلسه دهم  6,133 0:34:51
 
1 دانلود جلسه اول  10,484 0:59:37 اخلاص
2 دانلود جلسه دوم  9,314 0:52:57
3 دانلود جلسه سوم  7,323 0:41:38
4 دانلود جلسه چهارم  9,916 0:56:23
5 دانلود جلسه پنجم  8,200 0:46:37
 
1 دانلود جلسه اول 6,157 0:34:59  شرح دعای ابوحمزه ثمالی
2 دانلود جلسه دوم 10,440 0:59:21
3 دانلود جلسه سوم 7,070 0:40:11
4 دانلود جلسه چهارم 5,765 0:32:46
5 دانلود جلسه پنجم 9,391 0:53:23
6 دانلود جلسه ششم 9,511 0:54:04
7 دانلود جلسه هفتم 9,171 0:52:08
8 دانلود جلسه هشتم 8,514 0:48:24
9 دانلود جلسه نهم 9,170 0:52:09
 
1 دانلود جلسه اول  10,188  0:57:57 شب قدر
2 دانلود جلسه دوم   11,610   1:06:02
3 دانلود جلسه سوم   16,328  1:32:53
4 دانلود جلسه چهارم   9,479  0:53:55
 

متفرقه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  12,184  1:09:18 آسیب شناسی جامعه دینی
2 دانلود جلسه دوم  14,960  1:25:05
3 دانلود جلسه سوم  7,527  0:42:48
4 دانلود جلسه چهارم  7,818  0:44:28
5 دانلود جلسه پنجم  7,451  0:42:23
6 دانلود جلسه ششم  11,366  1:04:39
 
1 دانلود جلسه اول  8,002  0:45:31 دین و دنیا
2 دانلود جلسه دوم  8,611  0:48:59
3 دانلود جلسه سوم  8,610  0:48:58
4 دانلود جلسه چهارم  8,448  0:48:03
5 دانلود جلسه پنجم  9,506  0:54:04
6 دانلود جلسه ششم  8,740  0:49:43
7 دانلود جلسه هفتم  8,577  0:48:47
8 دانلود جلسه هشتم  7,475  0:42:31
9 دانلود جلسه نهم  7,017  0:39:54
 
1 دانلود جلسه اول  9,371 0:53:17 راه های سعادت از نظر امام
2 دانلود جلسه دوم   4,991 0:28:22
3 دانلود جلسه سوم   6,567 0:37:19
4 دانلود جلسه چهارم   7,097 0:40:20
 
صفحه 1 صفحه 2
 
  لینک های مرتبط:
1.

 صفحه ابتدایی سخنرانی ها


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo