ایران از معدود کشورهایی است که پهنه های وسیعی از آن کویر پوشیده شده و طبق ۶۵ درصد سرزمین کشورمان را اقلیم های خشک و فراخشک تشکیل می دهند که دارای شرایط بیابانی هستند.

عموم مردم معنای گردشگری را بازدید از میراث فرهنگی مثل موزه های مردم شناسی یا بناهای تاریخی می دانند ولی تعداد علاقمندان به میراث طبیعی، بسیار بیشتر از میراث فرهنگی است.