مولودی خوانی غدیر - حاج محمود کریمی - پیمونه ی جونم شد لب به لب ای یار