دکتر حجت و آقای شیرازی نیا در این مستند به دلایل این تصمیم خود اشاره و همچنین تجارب خود را از چنین اقدامی بیان می کنند؛ شیرازی نیا خود کارمند بهزیستی است ولی عنوان می کند از زمانی که این تصمیم را گرفته زندگی اش دچار تغییری شگرف شده است ...