سامان مستندسازی است که به دلیل پایبندی به واقعیت ها و استفاده ازتصاویر نامناسب زنان در فیلمش، اثری را که به جشنواره ای دانشجویی ارسال کرده بود با مخالفت جدی اساتید روبرو می بیند به همین دلیل تصمیم می گیرد تحقیق جامعی درباره نحوه حضور و پوشش زنان در سینمای جهان به کمک استاد دانشکده انجام دهد.در این فیلم سعی شده با استفاده از تصاویری از بخش های مختلف فیلم های مشهور، به حقیقت حضور زنان در سینما و نحوه پوشش آنها در دوره های مختلف پرداخته شود.