پرویز (نادر) ذبیحی - به روایت فتانه عزتی - ازدواج: اردیبهشت 1356 - شهادت: 22 آبان 1359 - سمت - استاد خلبان