پرورش اندام و بدنسازی همواره جزو ورزش های مورد علاقه جوانان و نوجوانان است هر چند بیشتر آنچه امروز در باشگاه های مربوط به این رشته ها می بینیم، ره آورد فرهنگ غربی هستند که از هزاره های کهن تا به امروز باقی مانده اند و تغییر یافته اند اما ایرانیان در طول تاریخ به ورزش آن هم از نوع بدنسازی توجه خاصی داشته اند ولی فرهنگی که بر این ورزش سایه افکنده با آنچه در دنیای غرب با آن روبرو هستیم تفاوت بسیار دارد...