مستند «ما سی نفر بودیم» روایت سی غواص گردان اخلاص است که در عملیات والفجر 8 به عنوان گردان ضربت و نیروهای خط شکن در جزایر ام الرصاص، بوارین و ماهی به خط دشمن زدند و بعد از انجام ماموریت تعداد زیادی از آنان به شهادت رسیدند، تعدادی به اسارت دشمن درآمدند و تعدادی هم مفقودالاثر شدند. بخش مهم روایت این مستند درباره 4 غواص است که مجبور شدند روزهای زیادی را در خاک عراق با تحمل شرایط دشوار آتش دشمن، بدون غذا پنهان شوند. سه تن از این غواصان هر کدام بعد از سپری کردن 3 الی 13 روز در خاک عراق به مواضع نیروهای خودی بازگشتند و یک تن به اسارت دشمن درآمد.