سند ۲۰۳۰ یونسکو در حوزه آموزش و پرورش، الزاماتی را بر کشورها تحمیل می کند که خارج از چارچوب اعتقادات و باورهای دینی ماست.بر این اساس این سند از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد اعتراض قرار گرفت...