مستند «گرداب اعتماد» درباره عوامل اصلی فروپاشی شوروی می پردازد، در این مستند با کارشناسان برجسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روس در این باره گفت وگو شده است.تفاوت اقتصاد دوران اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاد روسیه بعد از فروپاشی در شکل گیری نظام سرمایه داری در این کشور است، کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که تناقضات زیادی بین این دو سیستم حکومتی وجود دارد...