اردیبهشت ماه امسال شاهد برگزاری دو انتخابات مهم در کشور خواهیم بود، نخست برای انتخاب رئیس قوه مجریه برای چهار سال آینده و دیگری برگزیدن اعضای پارلمان های شهری و روستایی، انتخاب هایی که زمام تصمیم گیری کلان را در سطح کوچک ترین مناطق تا گستره ملی، در اختیار گروه هایی قرار می دهد که نمایندگان مردم هستند...