دولت آمریکا پس از مسلمان شدن وی و سرباز زدن از شرکت در جنگ ویتنام، تلاش کرد تا با محدود کردن فعالیت و تبلیغات علیه او، کلی را از اذهان مردم دور کند ولی این تلاش ها به شکست انجامید.

مستند دو قسمت «علی مرد حرف و عمل» با استفاده از تصاویر آرشیوی کمتر دیده شده، سیر زندگی محمد علی کلی را به تصویر می کشد.

آخرین فیلمها