سوره الیل

به نام خداوند بخشنده مهربان

قسم به شب در آن هنگام كه (جهان را) بپوشاند، (1)

و قسم به روز هنگامى كه تجلى كند، (2)

و قسم به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد، (3)

كه سعى و تلاش شما مختلف است: (4)

اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد، (5)

و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند، (6)

ما او را در مسير آسانى قرار مى‏دهيم! (7)

اما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه) بى‏نيازى طلبد، (8)

و پاداش نيك (الهى) را انكار كند، (9)

بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى‏دهيم؛ (10)

و در آن هنگام كه (در جهنم) سقوط مى‏كند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! (11)

به يقين هدايت كردن بر ماست، (12)

و آخرت و دنيا از آن ماست، (13)

و من شما را از آتشى كه زبانه مى‏كشد بيم مى‏دهم، (14)

كسى جز بدبخت‏ترين مردم وارد آن نمى‏شود؛ (15)

همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن پشت نمود! (16)

و بزودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى‏شود، (17)

همان كس كه مال خود را (در راه خدا) مى‏بخشد تا پاك شود. (18)

و هيچ كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد، (19)

بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ اوست؛ (20)

و بزودى راضى و خشنود مى‏شود! (21)

 
 
http://www.aviny.com/Quran/Farsi/chapters/QP092.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved