شهید آوینی
       

راهکارهای حقوقی محاکمه و مجازات سران صهیونیست


 بر اساس نظام حقوق داخلی برخی کشورها در صورت عبور هر یک از سران جنایتکارصهیونیستی از مرزهای جغرافیایی، مامورین قضایی حق دستگیری و بررسی جرائم آنان را دارند.
 
 

"دکتر مسعود اخوان فرد"  با اشاره به راهکارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی بین المللی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار رژیم کودک کش صهیونیستی افزود: از حیث تحلیل حقوقی بر اساس چارچوبهای دیوان کیفری بین المللی همانطور که در ماده یک تا 7 این اساسنامه و به طور خاص در ماده 5 آمده است ، جرائم قابل رسیدگی شامل نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که تک به تک این موارد را ما به طور خاص میتوانیم در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به غزه مشاهده کنیم .

وی در ادامه با طرح این پرسش که حال پس از تعیین عناوین حقوقی چه باید کرد؟ تصریح کرد: از آنجا که متاسفانه این اساسنامه نسبتا مفصل، هنوز به تصویب قدرتهای مطرح دنیا مانند دولت امریکا نرسیده و مدعیان حقوق بشر حاضر نیستند خود را مقید به عهدنامه های بین المللی نظام بخش بر اینگونه مسائل بکنند، ما باید به بحث پیش شرطها یا صلاحیت این دیوان بپردازیم که طبق مواد 13 الی 15 و به طور خاص در ماده 13 موضوع صلاحیت این دیوان میتوان از طریق دادستان دیوان اقدام شود، در ماده 14 به مبحث ارجاع توسط یک دولت عضو به طور خاص اشاره دارد و همچنین در ماده 15 از نظر دیوان کیفری بین المللی خود دادستان راسا میتواند در این زمینه اقدام کند .

اخوان فرد در ادامه با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه حقوقی سازمانهای مردم نهاد در پیگیری پرونده جرائم و جنایات سران رژیم صهیونیستی گفت: در کنار این موضوع ما ایده ها و تحلیلهای دیگر حقوقی هم داریم که سازمانهای مردم نهاد (NGO) تخصصی بین المللی که در سازمان ملل یا سایر سازمانهای بین المللی ثبت شده اند و به مقام مشورتی یا ناظر رسیده اند نیز میتوانند در این خصوص اقدام و مطالبه کنند و در این خصوص آنها میتوانند حداقل شروع کننده یا مطالبه کننده باشند.

استاد حقوق بین الملل در ادامه تصریح کرد: هماهنگونه که الان تعدادی از سازمانهای مردم نهاد حامی عدالت و ضد جنایات علیه بشریت دربرخی کشورها در خصوص جنایات صهیونیستها اقدام کرده اند و منتظر تصمیم دادستان دیوان کیفری بین المللی هستند، بنابراین اصل این قضیه هم قابل رسیدگی است، هرچند که ما در خصوص دولت جعلی اسرائیل مباحث و ادعاهای دیگری هم داریم و بعنوان نمونه اینکه ما هیچکدام از سران رژیم جانی صهیونیستی که درگیر این جنایات (حال با عنوان مباشر و یا مسبب) بوده اند را دیپلمات و مشمول معافیتهای خاص کنوانسیون 1969 نمی دانیم چراکه سوابقشان نشان میدهد که آنها رهبران گروههای تروریستی بودند که از سوی کشورهای مختلف و حتی غربی ( ازجمله انگلیس) با اسامی اصلیشان تحت تعقیب بوده اند و اعلامیه تحت تعقیب (Wanted) نیز در خصوص آنها صادر شده است .

وی گفت: بنابر این از این منظر نیز امکان تحت تعقیب قرار دادن این افراد وجود دارد هر چند ممکن است که دیوان بین المللی کیفری نتواند آن عدالتی که باید و شاید را در خصوص اینها اعمال و پیاده کند .

دکتر اخوان فرد با اشاره به صلاحیت گسترده نظام حقوقی برخی کشورها در مباحث کیفری از جمله بلژیک، اسپانیا و حتی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری رسیدگی به پرونده جرائم رژیم صهیونیستی افزود: همچنین قابلیت پیگیری از طریق پلیس بین المللی (Interpol) هم برای تحت تعقیب قرار دادن این جنایتکاران جنگی وجود دارد که فرضا از حیث محدودیتهایی که در ترددهای این افراد ایجاد کرد و پلیس بین المل می تواند در این رابطه اقدام کند، هر چند که نظامهای حقوقی و محاکم داخلی کشورها نیز حق رسیدگی به این موضوع را دارند و هر یک از این جنایتکاران که در داخل مرزهای جغرافیایی کشورها مشاهد شوند و توسط مامورین قضایی دستگیر شوند علی القاعده حق رسیدگی دارند و بایستی به جرائم آنها رسیدگی شود .

استاد حقوق بین الملل در ادامه با تاکید بر لزوم یک حرکت گسترده و همه جانبه بین المللی در کنار بحث حقوقی دیوان کیفری بین المللی یا نظام های قضایی داخلی کشورها درباره رسیدگی به پرونده جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: شاید تذکر این نکته ضروری باشد که هدف رژیم صهیونیستی از حمله به کودکان و زنان، مدارس و مراکز درمانی و بیمارستانها چیست؟ حمله به این اهداف غیر نظامی بر اساس تمامی موازین حقوقی بین الملل یک جرم بین المللی است و رژیم صهیونیستی از اینگونه حملات بدنبال اهداف دیگری از جمله ایجاد رعب و حشت و عملیات روانی علیه این مردم مظلوم است، بنابر این در مقابل این جنگ روانی باید عملیات روانی علیه این رژیم صهیونیستی در سطح بین الملل صورت بگیرد و اینجاست که پای تشکلها ، گروهها ، انجمنهای علمی، سازمانهای مردم نهاد به میان خواهد آمد که باید در عرصه بین المللی و بنا بر حوزه تخصصی خودشان وارد میدان شوند.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال سازمانهای مردم نهاد پزشکی در خصوص حملاتی که علیه بیمارستانها و اماکن درمانی صورت گرفته و منجر به شهادت بیماران و برخی پزشکان و کادر بیمارستانی شده حق اقامه دعوی، طرح بیانیه و تقاضا از افکار عمومی مردم دنیا را دارند، همچنین در کنارآن سازمانهای مردم نهاد مرتبط با مسائل آموزشی و بحث معلمان و دانش آموزان و موضوع حملات به مدارس ازجمله مدارس تحت پوشش سازمان ملل متحد قابل پیگیری است و بر اساس کنوانسیونها مرتبط با حقوق کودک می توان در خصوص کودک کشی این رژیم موارد متعددی را ذکر کرد که به تعبیری پاسخ برخی جنایات و عملیات این جانیان کودک کش باشد .

دکتر اخوان فرد در ادامه، استفاده از ظرفیت کنوانسیونهای مربوط به حمایت از زنان ونیز سالمندان در پیگیری حقوقی پرونده جرائم رژیم صهیونیستی را موثر دانست و گفت: اگر ما به کنوانسیونهای حمایت از حقوق زنان و حقوق سالمندان که در خیلی از کشورها دارای حقوق تعریف شده و مشخصی هستند توجه کنیم این مسئله هم قابلیت طرح و ایجاد عملیات روانی و جلب افکار عمومی علیه این رژیم جنایتکار را دارد .

وی ادامه داد: همه اینها مواردی است که در حقوق و روابط بین المللی دارای جایگاه است و کسانی که مایل هستند در این خصوص بررسی و اقدامی صورت دهند میتوانند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم) یا کنوانسیونهای 4 گانه ژنو مراجعه کنند و خوشبختانه در این خصوص تحقیقات گسترده ای صورت گرفته و منابعی به زبانهای مختلف در دنیا وجود دارد .
اخوان فرد تاکید کرد: به هر شکل از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و حتی حقوق مخاصمات مسلحانه که ما بایستی قواعد حداقلی را به این رژیم غیر مقید به هیچ یک از موازین بین المللی تذکر دهیم، راهکارهای متنوعی وجود دارد .

 

منبع:  خبرگزاری قدس

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo