شهید آوینی
 

***بخش ویژه گزارشهای تصویری سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم

7-  دیدار سه خانواده شهید قم

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

www.leader.ir

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo