شهید آوینی

 

 

پى نوشت ها
1- علامه امينى (ره ) حديث غدير را در كتاب گرانسنگ خود، الغدير، از يكصد و ده نفر از صحابه با اسناد و مدارك واز كتب بسيارى از دانشمندان اسلامى ، اهل سنت ، نقل كرده است .
2-
ابـوالـفـتـوح رازى براى كلمه ((مولى )) يازده معنى نقل كرده است كه تنها مناسب مقام غدير ((سيدمطاع )) ((امام )) و((وصى )) است (تفسير ابوالفتوح رازى ، به تصحيح استادان : دكتر ياحقى و دكتر ناصح ، جلد 7 صفحه 81 چاپ بنيادپژوهشها، مشهد 1376ه . ش )
3-
تفسير ابوالفتوح رازى ، چاپ بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس ، مشهد، ج7 ، ص 76.
4-
دكـتـر مـحمد مهدى ركنى ، در صحنه غدير، اداره امور فرهنگى آستان قدس رضوى ، مشهد، 1360 ه.ش ، صص 6 و7.
5-
كسايى مروزى ، تاءليف و تحقيق دكتر محمد امين رياحى ، انتشارات توس ، 1367 ه . ش ، تهران ، صفحه 93.
6-
سـلـطـان سـنجر بن ملكشاه در باب مذهب از حكيم سؤال كرد، سنائى جواب او بدين قصيده فرستاد.
7-
ديـوان سنائى غزنوى ، به سعى و اهتمام مدرس رضوى ، انتشارات سنائى ، 1354 ه . ش ،تهران ، ص 467 (قصيده به اختصار نقل شد).
8-
ديـوان شاه نعمت اللّه لى ، به سعى دكتر جواد نوربخش ، انتشارات خانقاه نعمت اللهى ، 1361 ه . ش ، تهران ، ص 762.
9-
تجديد مطلع .
10-
تجديد مطلع .
11-
ديـوان لامـع ، بـه كوشش دكتر محمود رفيعى . دكتر ظاهر مصفا، ناشر: دكتر محمود رفيعى ، تهران ، 1365 ه . ش ، ص 51.
12-
ديـوان فـياض لاهيجى ، به كوشش دكتر امير بانوى كريمى ، انتشارات دانشگاه تهران 1372 ه ش ، تهران صص ../../26.
13-
ديـوان مـلا محمد محسن فيض كاشانى ، با تصحيح مصطفى فيض كاشانى ، ج 1، از انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف ، تهران 1371 ه ش ، ص 423.
14-
ديوان حزين لاهيجى ، با تصحيح بيژن ترقى ، كتابفروشى خيام ، تهران . 1350 ه ش ، ص 130.
15-
ديوان شمس الشعرا سروش اصفهانى ، به اهتمام محمد جعفر محجوب ، انتشارات اميركبير، ج 1 ص 369،1339ه.ش ، تهران .
16-
ديوان شمس الشعرا سروش اصفهانى ، صص 375، 376.
17-
ديوان شمس الشعرا سروش اصفهانى ، صص 423ـ422.
18-
غدير در شعر فارسى ، سيد مصطفى موسوى گرمارودى ، دفتر نشر الهادى ، قم ، 1374 ه ش ، ص 85.
19-
ديـوان كامل حكيم قاآنى شيرازى ، با مقدمه و تصحيح ناصر هيرى ، انتشارات گلشائى ، تهران ، 1363 ه . ش ،ص 382.
20-
مـنـتخب النفيس ، از آثار شيخ ‌الرئيس ، از انتشارات كتابفروشى محمودى ، تهران . 1312 ه . ق ، صص 63 ـ 64ـ 65 ـ 66.
21-
چهارمين فرزند وصال شيرازى .
22-
غدير در شعر فارسى ، سيد مصطفى موسوى گرمارودى ، دفتر نشر الهادى ، قم ، 1374 ه . ش ، صص 133، 134،135.
23-
گنجينة الاسرار. اثر طبع عمان سامانى ، مؤسسه مطبوعاتى مجاهدى ، 1345 ه . ش ، چاپخانه حكمت قم ، ص 79.
24-
ديـوان ميرزا محمد كاظم صبورى ، به تصحيح و تحشيه محمد ملك زاده ، كتابخانه ابن سينا، تـهران ، 1342 ه . ش ،صص 60 ـ 61 ـ 78 ـ 79 ـ 120 ـ 121 ـ 161 ـ 162 ـ 273 ـ 274 ـ 275ـ276 ـ 408 ـ 409.
25-
ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانى ، به سعى و اهتمام على حبيب ، كتابفروشى زوار، تهران ، چ 4، 1361 ه . ش ،صص 324، 325
26-
ديوان الادب ، علامه حائرى مازندرانى ، انتشارات توحيد، تهران ، 1337 ه . ش ، ص 168
27-
منظور بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع ) است .
28-
ايـن قـصيده را شادروان بهار در سال 1283 شمسى هجرى كه آغاز شاعرى وى بوده است به حكم وظيفه ملك الشعرايى آستان قدس رضوى سروده است .
29-
ديـوان اشعار شادروان محمد تقى بهار ملك الشعرا، ج 1، چ2 ، 1344 ه .ش . از انتشارات امير كبير، تهران ،صص 16، 144
30-
بهارستان ، آيه اللّه حاج شيخ محمد حسين آيتى ، چ 2، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسى ، ص 381.
31-
ديوان نجومى خراسانى ، نقد و تدوين : حسين نجوميان ، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى ، 1373ه.ش ، ص 74
32-
ديوان نجومى خراسانى ، ص 79
33-
ديوان نجومى خراسانى ، ص 81، 82
34-
برابر برخى روايات عيد غدير با تحويل حمل و نوروز مطابق بوده است .
35-
سروده هايى براى مولا على (ع )، كتاب سرا، تهران ، خردادماه 1363 ه . ش .
36-
غدير در شعر فارسى ، صص 113، 114 و 115
37-
ديوان حالت ، كتابخانه ابن سينا، تهران ، 1341 ه . ش ، ص 199
38-
غدير در شعر فارسى ، صص 106، 107، 108
39-
غدير در شعر فارسى ، صص 150، 151
40-
غدير در شعر فارسى ، صص 16 ـ 17 ـ 18
41-
كـليات ديوان حكيم الهى قمشه اى ، انتشارات علميه اسلاميه ، چاپ چهارم 1408ه.ق ، تهران ، ص 320
42-
ديوان كامل دكتر رسا، كتابفروشى باستان ، مشهد، 1348 ه.ش ، صفحات ../../48
43-
كليات ديوان طائى شميرانى ، ج 2، 1366 ه . ش ـ تهران ، صص 31 و 41، 325
44-
كليات ديوان طائى شميرانى ، صص 326، 327
45-
محمود شاهرخى در غبار كاروان (مجموعه شعر)، سازمان انتشارات كيهان ، تهران ، 1370 ه . ش ، صفحه 308
46-
تضمين شعر بلندآوازه شاعر فقيد شهريار.
47-
محمد على مردانى ، فروغ ايمان (مجموعه اشعار)، انتشارات امير كبير، تهران ، 1367 ه . ش .
48-
ابـوتـراب هـدايـى ، راه سعادت (برگزيده اشعار)، بنياد پژوشهاى اسلامى ، چ1 ، 1374 ه . ش ، مشهد، ص 31
49-
بـيعت با خورشيد، انجمن ادبى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى خراسان ، 1376 مشهد، ص 62
50-
بيعت با خورشيد، ص 68
51-
قاسم سرويها، سروستان ، انتشارات قاسمى ، مشهد، 1367 ه . ش ، ص 307
52-
بيعت با خورشيد. ص 37
53-
عبدالحسين فرزين ، برگ سبز (مجموعه شعر)، چاپخانه طوس ، مشهد، 1358 ه . ش ، ص 12
54-
غدير در شعر فارسى ، صص 178، 179
55-
بيعت با خورشيد، ص 25
56-
بيعت با خورشيد، ص 74
57 -
بيعت با خورشيد، ص 98
58-
بيعت با خورشيد، ص 120
59-
غدير در شعر فارسى ، ص 129
60-
روزنامه خراسان (ويژه غدير) شماره 13816 (4 ارديبهشت 1376).
61-
اشـاره است به حديثى كه مورد اتفاق است كه براى پيامبر(ص ) روزى مرغ بريانى هديه آورده شـده بـود وحـضرت (ص ) فرمودند من اين غذا را با محبوبترين افراد در نزد خدا و من ، ميل دارم بخورم ، درين موقع على (ع )آمد و با آن كه سه بار خادم حضرت از ورود على (ع ) بنا به عذرى مانع گـرديد اما بار سوم حضرت على (ع ) واردشد و غذا را با پيامبر اكرم (ص ) تناول كرد. (ر.ك : ترجمه مناقب ابن مغازلى چاپ تهران ، 1398 ه ، ص 326).

 

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo