شهید آوینی

 

اكسیر نظر
ای بهین خسرو با شوكت و فر؛ یا مهدی(ع)
وی منور ز رخت شمس و قمر؛ یا مهدی(ع)
اصل خیری تو ولی تا كه نهان از خلقی
برنیاید به جز از شر ز بشر؛ یا مهدی(ع)
لحظاتی كه دل از یاد تو غافل بوده
رفته این عمر گرانمایه هدر؛ یا مهدی(ع)
این دل تیره و بي‌ارزش و ناقابل را
منقلب كن تو به اكسیر نظر؛ یا مهدی(ع)
آنكه سودا نكند با تو به بازار عمل
نبرد در دو جهان غیر ضرر؛ یا مهدی(ع)
اندر این موج خطرناك بلاها، از ما
كه به غیر از تو كند دفع خطر؟ یا مهدی(ع)
رحم كن ـ ای پسر فاطمه(س) ـ بر ایتامت
كیست ایتام تو را جز تو پدر؟ یا مهدی(ع)
حق چنین خواسته تا روز قیامت باشد:
حب تو جنت و بغض تو سقر؛ یا مهدی(ع)
كوشش «ملتجی»ات در همه حالی این است
نرود جز ره تو راه دگر؛ یا مهدی(ع)

علی اصغر یونسیان
گلبانگ  
شهد مصفّا

چشم خمار آن رخ فتّانه دیدنی است
لعل لبش چو شهد مصفّا چشیدنی است

قرص سپید عارض او چون مه تمام
بر سینه سیاهی زلفش چه دیدنی است

هر روز شرح یار صبایم دهد ولی
این قصّه همیشه عمرم شنیدنی است

ما را چه غم ز تیغ بلایای روزگار
كان زخم‌ها به شوق وصالش خریدنی است

بیمار هجر اویم و دانم كه هیچ كس
جز او طبیب درد من دل رمیده نیست

در باغ عشق شاخ درختش به جای كام
گر عشوه داد میوه همان نیز چیدنی است

«بهروز» صد حدیث توان گفت در غزل
كان نكته را مقام به صد خط قصیده نیست

بهروز مرادی آرانی (كاشان)تو مپندار

تو مپندار كه آن شاه ز یاران دور است
یا مپندار كه در پرده رخش مستور است
كو نه غافل بود از دوست كه در صحبت اوست
غافل آنست كه از پرتو لطفش دور است
گرچه غایب ز نظر گشت پی مصلحتی
لیك الطاف خفي‌اش همه جا موفور است
حق همی از نظر خلق نهان است ولی
او ز هر چیز عیان‌تر بود و مشهور است
آن كه حق را نشناسد بود از كوردلی
ور نه هر چیز به تدبیر خدا مقهور است
شاه در پرده و لطفش همه از پرده برون
نور وی فاش‌تر از نور درخت طور است
غیبت از او نبود غیبت ما هست از او
او نه مستور بود، دیده ما بي‌نور است
همچو آن كور كه از دیدن خور٭ محروم است
او ز خور غایب و گوید كه خور از ما دور است
ای جواد آن كه نه رو بیند و نی پرتو رو
كور دل هست و ز، نادیدن خود معذور است
٭ خور: خورشید

آیت‌الله محمد جواد خراسان

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo