شهید آوینی

چهل داستان و چهل حديث از امام رضا عليه السلام
مؤ لّف : عبداللّه صالحى

1- پيشگفتار

2- خلاصه حالات دهمين معصوم ، هشتمين اختر امامت

3- مدح هشتمين اختر فروزنده امامت

4- طليعه نور هدايت

5- آشنائى به تمام لغت ها و زبان ها

6- امام همچون دريا و علومش قطرات آن

7- تعيين اُجرت قبل از كار

8- روش برخورد با مردم

9- اگر توبه نمايند، نجات ياند؟!

10- ختم قرآن يا انديشه در آن

11- قيامت و پرسش از مهم ترين نعمت ها

12- اسلحه مسموم در توبره

13- تقديم هدايا به شاعر اهل بيت

14- حفظ آبرو در سخاوت

15- درمان خرابى دندان و زبان در خواب و بيدارى

16- درمان مسافر با نيشكر

17- هيجده خرما يا مدّت عمر

18- پسر و پدر يكى هستند

19- سازش يا نجات خود و اسلام

20- نماز در اوّل وقت و يك شمش طلا

21- عيادت از مريض و بهترين هديه

22- شيعه و نشانه هاى او؟!

23- نماز باران و بلعيدن دوشيره در پرده

24- ظروف و ديگ سنگى

25- دو جريان مهمّ و حيرت انگيز

26- زينب كذّابه و درندگان

27- دو معجزه و يك غيب گوئى

28- زلزله وحشتناك در خراسان

29- جواب شش سؤ ال و شفاى دردپا

30- سياست و زندگى شرافتمندانه

31- درس پيشوا شناسى

32- درخت بادام در خانه ميزبان

33- پرداخت بدهى دوست و كمك هزينه

34- زيارت معصومين و شادى مؤ من در عرفه

35- حجّت و خبر از غيب

36- خبر از درون و دادن هديه

37- خبر از غيب و خريد كفن

38- كشتن ذوالرّياستين در حمام

39- ضربات شمشيرها و سلامتى جسم

40- خبر از فرزند و قيافه او در شكم مادر

41- پيدايش ماهى ها در قبر

42- علّت و چگونگى شهادت حضرت

43- در عزاى هشتمين ستاره ولايت و امامت

44- پنج درس ارزشمند و آموزنده

45- منقبت هشتمين ستاره فروزنده ولايت

46- چهل حديث منتخب گهربار

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo