منابع

1- فهرست نام و مشخّصات بعضى از كتابهائى كه مورد استفاده قرار گرفته است ، در آخرين قسمت جلد دوّم همين مجموعه نفيسه موجود مى باشد.
2- مطابق با پانزدهم آذر ماه ، سال 225 هجرى شمسى مى باشد.
3- نام و لقب آن حضرت به عنوان امام ((حسن ، عسكرى )) عليه السلام طبق عدد حروف ابجد كبير 118، 360 مى شود.
4- مطابق با پانزدهم دى ماه ، سال 253 هجرى شمسى مى باشد.
5- تاريخ ولادت و ديگر حالات حضرت برگرفته شده است از: اصول كافى : ج 1، تهذيب الا حكام : ج 6، تذكرة الخواصّ، عيان الشّيعة : ج 2، مستدرك الوسائل : ج 6، كشف الغمّة : ج 2، مجموعة نفيسة ، تاريخ أ هل البيت عليهم السلام ، ينابيع المودّة ، إعلام الورى طبرسى : ج 2، جمال الاُسبوع ، دعوات راوندى ، دلائل الا مامه طبرى ، ارشاد شيخ مفيد و ... .
6- اشعار از شاعر محترم : آقاى على آهى .
7- مانند إكمال الدّين مرحوم شيخ صدوق : ص 434، ح 1.
8- يكى از نامهاى مادر امام حسن عسكرى عليه السلام مى باشد.
9- مجموعة نفيسة : ص 133، س 10، بحارالا نوار: ج 50، ص 236، س ‍ 9.
10- سوره مؤمنون : آيه 115.
11- إحقاق الحقّ: ج 19، ص 620، صواعق المحرقه : ص 205، نورالا بصار: ص 166.
12- إكمال الدّين شيخ صدوق : ج 2، ص 384، ح 2، ينابيع المودّة : ج 3، ص 317، ح 2، مدينة المعاجز: ج 7، ص 606، ح 2595.
13- اصول كافى : ج 1، ص 507، ح 4، غيبت شيخ طوسى : ص 129، مجموعة نفيسة : ص 237، مدينة المعاجز: ج 7، ص 578، ح 2572، بحارالا نوار: ج 50، ص 251، ح 6.
14- هداية الكبرى حضينى : ص 344.
15- رجال كشّى : ص 574، ح 1087، مناقب ابن شهرآشوب : ج 4، ص ‍ 434، بحارالا نوار: ج 50، ص 300، ح 75، مدينة المعاجز: ج 7، ص 649، ح 2641.
16- رجال كشّى :ص 572، ح 1085، مناقب ابن شهرآشوب :ج 4، ص ‍ 435، بحار:ج 50، ص 191، ح 4، و ج 82، ص 85، ح 28، كشف الغمّة :ج 2، ص 395، مدينة المعاجز:ج 7، ص 650،ح 2642.
17- اصول كافى : ج 1، ص 513، ح 27، إثبات الهداة : ج 3، ص 407، ح 30، مدينة المعاجز: ج 7، ص 563، ح 2550.
18- الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 682، ح 1، إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 141، بحارالا نوار: ج 50، ص 254، ح 10.
19- هداية الكبرى حضينى : ص 331.
20- تفسير الا مام العسكرى عليه السلام : ص 316، ح 161، الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 684، ح 3، مدينة المعاجز: ج 7، ص 2579.
21- الثّاقب فى المناقب : ص 214، ح 18، الخرائج و الجرائح : ج 1، ص ‍ 424، ح 4، كشف الغمّة : ج 2، ص 427، بحارالا نوار: ج 50، ص 262، ح 22، مدينة المعاجز: ج 7، ص 617، ح 2601.
22- هداية الكبرى حضينى : ص 333.
23- هداية الكبرى حضينى : ص 334، حلية الا برار: ج 5، ص 111، ح 1، مدينة المعاجز: ج 7، ص 670، ح 2655.
24- هداية الكبرى حضينى : ص 341.
25- هداية الكبرى حضينى : ص 340.
26- الخرائج و الجرائح : ج 1، ص 421، ح 2، بحارالا نوار: ج 50، ص ‍ 259، ح 20، الثّاقب فى المناقب : ص 217، ح 20.
27- اصول كافى : ج 1، ص 509، ح 14، الخرايج و الجرايح : ج 1، ص ‍ 427، ح 6.
28- إقبال الا عمال : ص 266، س 22، تفسير برهان : ج 1، ص 189، ح 1.
29- هداية الكبرى حضينى : ص 337، عيون المعجزات : ص 139، مدينة المعاجز: ج 7، ص 660، ح 2650.
30- إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 141، الخرايج و الجرائح : ج 2، ص ‍ 282، ح 2، إحقاق الحقّ: ج 19، ص 624.
31- إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 150، بحارالا نوار: ج 50، ص 308، ح 6.
32- إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 140، اصول كافى : ج 1، ص 508، ح 10، الثّاقب فى المناقب : ص 566، ح 505 و ص 576، ح 525، بحارالا نوار: ج ، 50، ص 311، ح 10.
33- هداية الكبرى حضينى : ص 341.
34- إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 137، الثّاقب فى المناقب : ص 572، ح 516، الخرايج و الجرائح : ج 1، ص 434، ح 12، مدينة المعاجز: ح 7، ص 552، ح 2536.
35- در روايات بسيار وارد شده است بر اين كه ائمّه عليهم السلام گوشت كِتف و دست گوسفند را بيش از ديگر قسمتها مورد استفاده قرار مى دادند، مخصوصاً حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله كه نسبت به آن اظهار علاقه مى ورزيد.
36- هداية الكبرى حضينى : ص 332.
37- اصول كافى : ج 1، ص 509، ح 11، الخرايج و الجرايح : ج 1، ص ‍ 436، ح 14، إرشاد شيخ مفيد: ج 343، بحارالا نوار: ج 50، ص 268، ح 8.
38- داستان بسيار مفصّل مى باشد و حضرت در متن عبارت 59 نفر از اسامى پيامبران و صالحان را نام برده است و نيز نام تمامى 12 إمام عليهم السلام را تصريح نموده است ، كه بجهت رعايت اختصار از بيان و ترجمه آنها خوددارى شد.
39- هداية الكبرى حضينى : ص 335، س 18، و مدينة المعاجز: ج 7، ص ‍ 594، ح 2580، و بحارالا نوار: ج 11، ص 33، ح 27، به نقل از مشارق اءنوار اليقين .
40- اصول كافى : ج 1، ص 506، ح 3، ارشاد شيخ مفيد: ص 341، إثبات الهداة : ج 3، ص 400، ح 4، مدينة المعاجز: ح 7، ص 540، ح 2521.
41- اصول كافى : ج 1، ص 512، ح 24، بحارالا نوار: ج 50، ص 260، ح 21، به نقل از خرايج مرحوم راوندى ، وسائل الشّيعة : ج 12، ص 74، ح 1، حلية الا برار: ج 5، ص 107 و 109، مدينة المعاجز: ح 7، ص 560، ح 2547، ص 614، ح 2600، با مختصر تفاوت در عبارات .
42- طبق آنچه كه از روايات استفاده مى شود: سه نفر از بانوان ، چنين معجزه اى را از معصومين عليهم السلام نقل كرده اند:
1 - اُمّ النّدى ، حبابه دختر جعفر والبيّه اسدى ، كه از زمان حضرت رسول تا امام رضا صلوات اللّه عليهم زنده ماند.
2 - اُمّ غانم ، كه در همين داستان مطرح شد.
3 - اُمّ سليم ، كه فقطّ حضرت رسول و اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليهما، مهر نبوّت و امامت خود را بر ريگها زدند.
43- إعلام الورى طبرسى : ج 2، ص 138، س 11، الخرائج والجرائح : ج 1، ص 428، ح 7، مناقب ابن شهرآشوب : ج 4، ص 441، الثّاقب فى المناقب : ص 561، ح 500، بحار: ج 50، ص 302، ح 78.
44- غيبة شيخ طوسى : ص 246 ح 216، هداية الكبرى حضينى : ص ‍ 359، كشف الغمّة : ج 2، ص 499، مدينة المعاجز: ج 7، ص 585، ح 2576.
45- ينابيع المودّة : ج 3، ص 130 و ص 190، إحقاق الحقّ: ج 19، ص ‍ 602، حلية الا برار: ج 5، ص 119، ح 1، مدينة المعاجز: ج 7، ص 621، ح 2604.
46- عيون المعجزات : ص 139، حلية الا برار: ج 5، ص 90، ح 3.
47- عيون المعجزات ص 140، مدينة المعاجز: ج 7، ص 601، ح 2588، بحارالا نوار: ج 50، ص 304، ح 80.
48- نوادر المعجزات : ص 190، ح 1، إثبات الهداة : ج 3، ص 432، ح 124.
49- مدينة المعاجز: ج 7، ص 573، ح 2560، نوادرالمعجزات : ص ‍ 191، ح 1.
50- مدينة المعاجز: ج 7، ص 573، ح 2561، إثبات الهداة : ج 3، ص ‍ 32، ح 125.
51- نوادر المعجزات : ص 191، إثبات الهداة : ج 3، ص 432، ح 127، مدينة المعاجز: ج 7، ص 574، ح 2565.
52- إثبات الهداة : ج 3، ص 432، ح 125، مدينة المعاجز: ج 7، ص ‍ 574، ح 2562.
53- إكمال الدّين شيخ صدوق : ج 2، ص 426، ح 2، ينابيع المودّة : ج 3، ص 302.
اين داستان در كتابهاى مختلفى با عباراتى متفاوت به طور مشروح و مفصّل نقل شده است ، كه ما به اين مقدار اكتفاء نموده ايم .
54- سوره إسراء: آيه 81.
55- هداية الكبرى حضينى : ص 355، ينابيع المودّة : ج 3، ص 304.
56- هداية الكبرى حضينى : ص 334.
57- اصول كافى : ج 1، ص 329، ح 6.
58- هداية الكبرى حضينى : ص 342، مدينة المعاجز: ج 7، ص 661، ح 2651.
59- الخرايج و الجرايح : ج 3، ص 1101، ح 23، ينابيع المودّة : ج 3، ص ‍ 326، ح 12.
60- كتاب الغيبة شيخ طوسى : ص 271، ح 237، بحارالا نوار: ج 52، ص ‍ 16، ح 14.
61- اشعار از شاعر محترم : آقاى محمّد آزادگان .
62- عيون المعجزات : ص 134، إثبات الهداة : ج 3، ص 430، ح 117، بحار: ج 50، ص 304، ح 80، مدينة المعاجز: ج 7، ص 597، ح 2581.
63- اصول كافى : ج 1، ص 510، ح 17.
64- إكمال الدّين شيخ صدوق : ص 408، ح 7.
65- الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 687، ح 11.
66- اصول كافى : ج 1، ص 512، ح 21، كشف الغمّة : ج 2، ص 421، إثبات الهداة : ج 3، ص 405 ح 25.
67- اشعار از شاعر محترم : آقاى شيخ جواد قدس كربلائى .
68- اصول كافى : ج 1، ص 519، ح 11.
69- حديقة الشّيعة : ج 2، ص 194، وافى : ج 4، ص 177، ح 42.
70- مستدرك الوسائل : ج 11، ص 183، ح 12690.
71- تحف العقول : ص 489، س 13، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 26.
72- مستدرك الوسائل : ج 12، ص 261، ح 14061.
73- مستدرك الوسائل : ج 8، ص 351، ح 5، بحارالا نوار: ج 71، ص ‍ 198، ح 34.
74- بحارالا نوار: ج 50، ص 296، ضمن ح 70.
75- مستدرك الوسائل : ج 12، ص 261،س 15، بحارالا نوار: ج 75، ص ‍ 401، ضمن ح 42.
76- بحارالا نوار: ج 1، ص 95، ح 27.
77- تحف العقول : ص 489 س 20، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 33.
78- بحارالا نوار: ج 68، ص 336، س 21، ضمن ح 22.
79- تحف العقول : ص 498 س 22، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 35.
80- بحارالانوار: ج 71، ص 188، ح 15.
81- تحف العقول : ص 489، س 17، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 24.
82- بحارالا نوار: ج 75، ص 372، ح 11.
83- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 41، س 30، بحارالا نوار: ج 75، ص 372، ح 12.
84- احتجاج طبرسى : ج 2، ص 517، ح 340، بحارالا نوار: ج 41، ص ‍ 55، ح 5.
85- طب الائمّه سيّد شبّر: ص 331، س 8.
86- بحارالا نوار: ج 75، ص 372، س 21، ضمن ح 12.
87- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 42، س 2، بحارالا نوار: ج 75، ص 373، ح 19.
88- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 42، س 29، بحارالا نوار: ج 75، ص 380، س 1.
89- اءعلام الدّين : ص 313، س 3، بحارالا نوار: ج 75، ص 379، س ‍ 18.
90- تحف العقول : ص 489، س 8، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 21.
91- تحف العقول : ص 489، س 7، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 20.
92- تحف العقول : ص 489، س 9، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 22.
93- تحف العقول : ص 489، س 14، بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 27.
94- كافى : ج 3، ص 287، ح 6.
95- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 42، س 1، بحارالا نوار: ج 75، ص 373، ح 18.
96- اءعلام الدّين ديلمى : ص 313، س 3، بحارالا نوار: ج 75، ص 378، س 16.
97- غيبة شيخ طوسى : ص 207، ح 176، بحارالا نوار: ج 50، ص 250، ح 4.
98- بحارالا نوار: ج 75، ص 373، ح 14.
99- بحارالا نوار: ج 75 ص 372 ح 9.
100- بحارالا نوار: ج 78، ص 466، ح 12، به نقل از تحف العقول .
101- اءعيان الشّيعة : ج 2، ص 41، س 23، بحارالا نوار: ج 75، ص 370، ح 1.
102- تفسير الا مام العسكرى عليه السلام : ص 333، ح 210.
103- بحارالا نوار: ج 75، ص 374، ح 28.
104- علام الدّين : ص 314، س 7، بحارالا نوار: ج 75، ص 379، س ‍ 22.
105- احتجاج طبرسى : ج 2، ص 517، ح 340.
106- بحارالا نوار: ج 75، ص 372، س 18.
107- تفسير الا مام العسكرى عليه السلام : ص 345، ح 226.