شهید آوینی

 

تربیت فرزندان، تربیت فاطمی

 
1  انتخاب بهترين نام‏ها براى فرزندان
2 عقيقه دادن و گفتن اذان در گوش نوزاد
3 اظهار محبت نسبت به فرزندان
4 توجه به نيازهاى كودكان
5 توجه به بازى و تحرك كودكان
6 استفاده از جاذبه شعر در تربيت كودكان
7 ارج نهادن به شخصيت فرزندان
8 توجه دادن به فرزندان به رعايت نظم و حقوق ديگران
9 عدم تبعيض بين فرزندان
10 برخوردار نمودن فرزندان از عواطف پاك مادرى
11 اميد دادن به فرزندان در اجابت خواسته‏هاى مشروع
12 توجه به حضور و غياب فرزندان
13 آموزش ايمان و تقوى به فرزندان
14 تشويق فرزندان به مسائل دينى و عبادى
15 مأنوس نمودن فرزندان به مسجد و دقت در گفتار پيامبر
16 تعليم فرزندان به نوع‏دوستى و رعايت حقوق همسايگان
17 توجه به سلامتى فرزندان
18 درسهايى از برنامه‏هاى تربيتى حضرت زهرا ‏عليه نسبت به فرزندان
19 ياد فرزندان در بستر شهادت
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo