شهید آوینی
 

 


طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط¬ظ„ط¯ 43 ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±
ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظٹ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„
طھط§ظ„ظٹظپ : ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظٹ
ظ…طھط±ط¬ظ… ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‚: ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹ ط²ظ…ط§ظ† ط¢ط¨ط§ط¯ظٹط³ط®ظ† ظ†ط§ط´ط±

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§

ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ„ : ظˆظ„ط§ط¯طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظٹظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طھظˆط§ط±ظٹط® ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظˆظ‰

ط¶ظ…ط§ط¦ظ… ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ„

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ : ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…طµط§ط¯ط± ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¹ظ‚ط§ط¯ ظ†ط·ظپظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¯ظˆظ… : ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ظ‡ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† طھط§ط±ظٹط® ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط³ظˆظ… :ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظٹظ„ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ط®ظ„ظ‚طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

ط¨ط§ط¨ ط¯ظˆظ… : ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ

ط¶ظ…ط§ط¦ظ… ط¨ط§ط¨ ط¯ظˆظ…

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆظ„ : ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ((ظˆط¬ظ‡ طھط³ظ…ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ))

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¯ظˆظ… :ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ((ظˆط¬ظ‡ طھط³ظ…ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§))

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط³ظˆظ… : ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ((ظˆط¬ظ‡ طھط³ظ…ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨طھظˆظ„ ))

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ((ظˆط¬ظ‡ طھط³ظ…ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ طµط¯ظٹظ‚ظ‡ ))

ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط´ط´ظ… : ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…طµط§ط¯ط± ط¨ط­ط« ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ((ظƒظ†ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ))

ط¨ط§ط¨ ط³ظˆظ… : ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

Copyright © 2003-2020 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo