شهید آوینی

 

امروز یکشنبه بیست و هشتم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با هجدهم صفرالمظفر سال 1427 هجری قمری و برابر است با نوزدهم مارس سال 2006 میلادی .

اشغال اصفهان توسط سپاهیان روس
در چنین روزی در سال 1294 ه ش اصفهان به اشغال سپاهیان روس در آمد. در دوران جنگ جهانی نخست ایران آماج حمله کشور های انگلستان و روسیه قرار گرفته بود . انگلیسی ها به جنوب ایران حمله ور شدند و در جنوب البته با مقاومت مردم بوشهر و طرفداران رییسعلی دلواری روبرو گشتند . روسها نیز بی توجه به مردم ایران تا نقاط مرکزی کشور پیش رفتند و نهایتا توانستند در چنین روزی اصفهان را به اشغال خود در آوردند . در این دوره مقاومت های مردم اصفهان به طرز دیگری نمایان می شود . به طور مثال وحید دستگردی یکی از شاعران این شهر در ترجیع بندی به بیان ظلم های وارده از سوی روس ها بر مردم این دیار سخن می گوید .
   همّت و غیرت ز ما، مدد ز حی‌ّ احد     غالب حی‌ّ قدیم‌، قادر فرد صمد
واهب فیض ازل‌، مالک ملک ابد ،           نعمت او بی‌حساب‌، رحمت او بی‌عدد
عنایتش یار را، به یاوری در رصد       کیفرش اغیار را، هماره اندر صدد 
                      هو، حق‌، مولا مدد،     نابود کن دیو و دد ...
هو حق همت کنید، مرشد و شیخ و مرید     یکسره خرد و بزرگ‌، خواجه و عبد و عبید
زمره شاه و گدا، خیل سیاه و سپید                  پرده ناموس ما، دست اجانب درید
جیش سلیمان کجاست‌؟ دیو ستمگر رسید            آصف کو تا که لاحول به دیوان دمد 
                هو، حق‌، مولا مدد، نابود کن دیو و دد ...
از دو طرف می‌کنند کشور جم پایمال         روبه زشت از جنوب‌، خرس دغل از شمال‌
به‌خواب خرگوش شیر، خواب است این یا خیال     ‌ با دم شیر نر است‌، روبه بازی‌سگال‌
آدمیان تا به چند، با خرسان در جوال‌              غرّشی ای نرّه شیر که خرس و روبه رمد 
            هو، حق‌، مولا مدد، نابود کن دیو و دد ...
وا اسفا پای روس‌، به خاک گیلان رسید             دست بریتانیا به فارس‌، آسان رسید
یکی ز جهرم گذشت‌،