شهید آوینی

 
همایش بین المللی "ایران – روسیه : گفتگوی فرهنگها" برگزار می شود