شهید آوینی

 
زیارتنامه عاشورا در تایلند منتشر شد
به منظور بهره مندی هرچه بیشتر مسلمانان تایلند از ب