شهید آوینی

 
فعالیتهای اسلامی در چین رو به گسترش است

پس از ورود اسلام به چین فعالیتهای دینی این کشور با حمایت و همکاری مسئولان رو به افزایش است، به طوری که مسلمانان با آسایش و راحتی کامل به اشاعه دین اسلام اقدام کرده و حتی در مجلس ملی این کشور نمایندگانی دارند .

چین کشور پهناوری است که با جمعیت بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون نفر بیشترین سکنه را در جهان دارد؛ این کشور از 56 قومیت تشکیل شده است که 10 قوم از میان آنها مسلمان شده اند تا جائیکه تعداد مسلمان این کشور به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است.

اولین گروه مسلمانانی که به چین آمدند به منظور تجارت و توسعه اقتصادی از شبه جزیره عرب و منطقه خلیج به این کشور وارد شدند و به نقل و انتقال تولیدات عربی به چین اقدام کردند.

دکتر عبدالعزیز حمدی رئیس بخش تحقیقات اسلامی به زبان چینی در گفتگو با خبرگزاری اسلامی تصریح کرد: پس از اینکه فتوحات اسلامی به رهبری " قتیبه بن مسلم باهی" در چین گسترش یافت، این دین به سرعت اشاعه یافت و در حال حاضر از اقوام مختلف 100 میلون نفر مسلمان شده اند.

وی گفت: بدنبال ورود مسلمانان به این کشور دستاوردهای هنری و فرهنگی بسیاری حاصل شده است به طوری که امروزه در موزه های این کشور به فراوانی دیده می شود.

از جمله آثار اسلامی که در این کشور وجود دارد هنرهای معماری اسلامی و عربی است که در ساخت مساجد دیده می شود و حتی در مهرها و تمبرهای این کشور نیز نشانه های اسلام به چشم می خورد. 

در چین حدود 30 هزار مسجد وجود دارد که انعکاس فرهنگی زبان چینی و زبان عربی است و تبادل این دو فکر با یکدیگر را به خوبی نشان می دهد.

دکتر عبدالعزیز حمدی در زمینه مؤسسات آموزش اسلامی که در این کشور وجود دارد، یاد آور شد: در این کشور مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه آموزش زبان عربی و دین اسلام برای مسلمانان وجود دارد تا نیاز مسلمانان را از لحاظ فرهنگ اسلامی و دینی برطرف کند.

زبان خاصی میان مسلمان چین وجود دارد که زبان" مسجد" نام دارد. این زبان عبارت است از آمیزش و ادغام برخی کلمات عربی با کلمات چینی که مسلمانان چینی به منظور ادای نمازهای خود و انجام امور دینی و تعاملات اسلامی از آن بهره می برند. 

قانونهایی در چین وجود دارد که منجر به تنش زدایی از دین می شود و بدنبال این قانون ادیان به صورت آزاد به کار خود ادامه داده و فعالیتهای خود را افزایش می دهند .

در این کشور فعالیتهای دینی به صورت صحیح و به دور از تعصبات دینی، مخالفت با ادیان و همچنین احترام متقابل به یکدیگر  وجود دارد.

مسلمانان در چین از آزادی کامل برخوردار هستند و می توانند به ادای نماز و برگزاری جشنها و اعیاد بپردازند و حتی حکومت چین سه روز را به منظور برگزاری جشن مسلمانان تعطیل اعلام کرده است.

مسلمانان چین بسیار قوی بوده و از ارزش بسیاری برخوردار هستند، به طوری که حتی نمایندگانی در مجلس ملی این کشور دارند.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo