شهید آوینی

 

نگاهی به مراسم ماه مبارک رمضان در مصر
چهره شهرها و کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان متفاوت از ماههای دیگر است. آنچه در ذیل می آید گزارشی مختصر در باب مراسم ماه مبارک رمضان در مصر است.

 در این ماه همه مردم مصر اعم از مسلمان و غیر مسلمان جشن می گیرند . در قاهره گروههای مختلف مصرعرب وغیر عرب جشنهای مختص خود را دارا هستند چراکه  هرکدام به گونه ای خاص این ماه رامی شناسند وهر کدام به اندازه خود قدر و منزلت آن را می دانند.

این جشنها حالت پیچیده و مرکب جشنهایی اند که از دوره فرعونیان وقبطانیان و اسلامیان باقی مانده اند. در این جشنها هم رگه هایی از  ابتکارات فاطمیان و میراث ممالک مختلف ازجمله  عثمانیها وجود دارند و هم مراسم دیگر اقوام در آنها هویدا هستند. هنگامی که به نشانه های جشنها رجوع می کنیم، پیچیدگی، تنوع و اختلاف این جشنها را می توانیم بیابیم. 

قاهره درماه رمضان به دو شهر تبدیل می شود، اول شهری ازصبح زود تا ساعت 2 بعد از ظهر است. در این هنگام این شهر،  شهری آرام و ساکت و بدون کوچکترین  شلوغی و ازدحام  است. سپس ازساعت 2 بعد ازظهر تا زمان افطار و اذان مغرب و گاهی اوقات  تا نیمه شب که شهری می شود که درآن شلوغی بیداد می کند و در شهر هیاهویی برپاست.

  با این حال تا اذان مغرب آشفتگی فقط در خیابانهای اصلی وجود دارد وبعضی ازمردم درخیابانها با خرما و آب افطارمی کنند، تاجاییکه دست همه رانندگان ومردم  خرما وجود دارد.  بعضی  ازرانندگان توقف می کنند و درخوردن عجله نمی کنند و برخی دیگر با سرعت وبا عجله رانندگی می کنند و همین ممکن است برخوردهایی را به وجود آورد . دراین میان اگرکسی ازروزه داران صدمه ببیند منتظر نمی مانند تا افسر علت را جویا شود، بلکه هریک سعی دارد که افطار را با خانواده اش بخورد و این گونه مشکلات میان شخص آسیب دیده و راننده از بین می رود وهمه به سوی اتومبیلهای خود باز می گردند.

ازدحام درپایتخت علتهای بسیاری دارد، یکی ازآنها مراسم رمضانیه است. ازدحام درماه مبارک رمضان درقاهره در اماکن معروف و خیابانهای مخصوص که مأمور و نیروی پلیس حضورندارند بیش از بقیه جاها است.  مناطق تجاری متمرکز در خیابانهای وسط شهرقاهره که درساعات افطار درهای آ ن بسته است و کارگران که دراین ساعات برای پیوستن به خانواده های خود عجله دارند، به این  شلوغی و ازدحام دامن می زنند.

علت دیگراین ازدحام راهها وخیابانهای آن است که مثل ماری از شرق تا جنو ب کشیده شده اند و نقشه آنها به دوره عباسیان باز می گردد. طولانی ترین خیابان قاهره کورنیش است که به ورودی راه صحرایی بین قاهره و اسکندریه منتهی می شود .

با این اوضاع و احوال و ساختار و نقشه شهر، مسئولان می خواهند اوضاع خوب باشد ولی کاهش ازدحام در شهری که تعداد سکنه آن به 15 میلیون نفر به اضافه 2 مبلیون  نفری که ازخانه های خود خارج هستند، می رسد ، امکان پذیر نخواهد بود .

منبع: خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo