روز شمار دفاع مقدس

59/06/29

اعلام حمايت ملك حسين از صدام در مبارزه‌اش عليه ايران در يك تماس تلفني

65/06/29

دفع سومين پاتك دشمن در ارتفاعات آزاد شده مهران؛ ضايعات دشمن در اين پاتك و نتايج عمليات. آزمايش سايت موشكیپدافند هوايیسپاه در تهران. اعزام نيروهایمردمیاز استان كهكيلويه و بويراحمد به جبهه ها. آقایهاشمي: همه چيز برایاداره يك جنگ طولانیآمادهاست. تعقيب دشمن از اصول نظامیاست. جينز ديفنس: صدام با سركوب شديد مخالفان اصلیو تغيير در كادر رهبریحزب بعث، جايگاه خود را محكم كردهاست. مطالعات استراتژيك لندن: در عراق مردم از جنگ خسته شدهاند، كمبود خوراكيها عادیشده و مردم از حضور دائمیافراد امنيتیدلگيرند. خسارتهایوارده بر اقتصاد هر دو كشور آن چنان است كه احتمال نميرود بتوانند جنگ را برایيك سال ديگر ادامه دهند. يك روزنامه آلماني: رژيم بعث با فرمان حمله به ايران در شش سال پيش، مرتكب اشتباه بزرگیشد. تخليه تجهيزات نظامیروسیدر بندر شعيبيه كويت و حمل آن به عراق. ارسال تجهيزات نظامی مصر به عراق. بخشیاز گزارش “تاور” درباره تلاش امريكا برایارتباط با ايران: ملاقات یبين كانال دوم ايران و “نورث”، “سكورد” و “كيو” در واشنگتن صورت گرفت. دادگاه امريكا يك بازرگان را به جرم جعل اسناد برایارسال تجهيزات الكترونيكیبه ايران، محكوم كرد. يك مقام ارشد امريكا: قبل از اهتزاز پرچم امريكا بر فراز سفارت اين كشور در تهران، مناسبات بازرگانیو تكنولوژيكیدو كشور از سرگرفته خواهد شد. “ابواياد” معاون عرفات: ما در كنار عراق ايستادهايم. گزارش كوتاه بولتن داخلیسپاه از اخراج كارگران و تعطيلیكارخانهها.

66/06/29

حمله هواپيماهای عراق به نفتكش ايرانی“ شيروان “ در ساحل جزيره خارك . حمله يك فروند نفتكش عربستان سعودیدر تنگه هرمز . حمله نيروهایحزب دمكرات كردستان عراق به چند پايگاه ارتش در اطراف رواندوز . درگيری پايگاه روستای“ دادانه “ سنندج با عناصر حزب دمكرات . سمينار فرماندهان نيروی هوايی سپاه ؛ سخنان برادر زمانیو آقای هاشمی رفسنجانیدر اين سمينار در مورد نقش مهم ابتكارات در رويارويیبا دشمنان . اعزام چند گردان از نيروهایوزارت سپاه و كميتههایانقلاب اسلامیبه جبهه هایجنگ . نخست وزير سـفر دبيركل به ايران را موفقيت آميـز خوانـد و شـرايط ايـران را بـرایآتشبس اعلام كرد . تعويق مجدد اقدام امريكا جهت اعمال تحريم تسليحاتیعليه ايران تا پس از نطق رييس جمهور ايران در سازمان ملل متحد و خوشبين یكارلوچیبرایاعمال تحريم . بيانيه نهايی اجلاس وزيران خارجه كشورهای عضو اتحاديه عرب در تونس . تفسير پاتريكسيل از اجلاس سران عرب در ماه آينده . تأكيد مجدد حافظ اسد بر حمايت از ايران در مصاحبه با واشنگتن پست و گزارش خبرنگار اكونوميست از اختلافات سوريه و عراق . عراق برای انتقال نفت از طريق عربستان ، قرارداد احداث لوله نفت با 7 شركت امضاء كرد .