روز شمار دفاع مقدس، هفدهم شهریور ماه

60/06/17

عراق در 14 ضدحمله در بازیدراز شكست خورد.

63/06/17

ديدار روسایجمهور ايران – سوريه در دمشق

ربوده شدن هواپيمای727 ايران از مسير بندرعباس – تهران و فرود آن در قاهره – پرواز به مقصد بغداد

64/06/17

صليبیسرخ جهانیدر ديماه 63: عراق كنوانسيون ژنو را در مورد نحوه رفتار با اسرایجنگیرا نقض كرده است و اجازه بازديد از تعدادیاز اسرایايران را نداده و حاضر نيست بگويد تعداد زندانيان در چه حد است.

65/06/17

دشمن با توپخانه و 35 فروند هواپيما بيش از 240 كيلومترمربع از منطقه دربنديخان را هدف حمله شيميايیقرار داد كه بيش از 2 هزار تن از رزمندگان مسموم شدند. اعتراض ايران به دبيركل سازمانملل درباره حمله شيميايیعراق. اقدامات هوايی دشمن در مناطق عملياتیجنوب. ستون خودروهایدشمن در محور سيدصادق - حلبچه هدف آتش خودی قرارگرفت. در حمله عناصر حزب دمكرات كردستان به يك پايگاه در حوالی اروميه، سه تن شهيد، 24 تن مجروح و 12 تن اسير شدند. گزارش نيروي زمينی سپاه از درگيريهای خودی و ضدانقلاب در نيمه اول ماه جاري. يك بمب در خيابان سيدجمالالدين اسد آبادی تهران كشف و خنثی شد. رئيس جمهور پس از بازگشت از كنفرانس غيرمتعهدها: وقتی مسائل جنگ را برایرهبر زامبيا تشريح كردم، او متحير ماند. بسياریاز سران وقتیحرفهایما را ميشنيدند، آنرا تأييد و تصديق ميكردند. سفير عراق در واشنگتن از امريكا و شورویخواست تا مانع فروش اسلحه به ايران شوند. ویگفت: نبايد هيچيك از قدرتهای جهانی در جنگ بيطرف باشند. عراق حاضر به مذاكره با ايران است. سخنگوی وزارت خارجه انگليس: ممكن است موضوع جنگ ايران و عراق در گفتوگوهای دو روزه وزير خارجه انگلستان با مقامات امريكا مطرح شود. تايمز مالي: تنها خروج صدام حسين از صحنه حكومت عراق ميتواند بحران كنونیرا از بين ببرد؛ 100 هزار كشته و 150 هزار زخمي، اثرات منفی خود را بر عراق به جاگذاشتهاست. كويت و عربستان در طول جنگ حداقل 30 ميليارد دلار به عراق كمك كردهاند. الشراع: ايران طرح سوريه را مبني بر استفاده از نيروهای عراقی برای اداره يك جنگ عليه رژيم عراق، رد كردهاست. منابع غربیاز نتايج حمله قريب الوقوع ايران بر بنيه اجتماعی و سياسی عراق بسيار نگرانند. وزيرخارجه فرانسه: عادیشدن كامل روابط ميان پاريس و تهران، تا تحقق آزادی هفت گروگان از جمله دو ديپلمات فرانسویامكان ندارد. به دليل ممنوع شدن فعاليت كميته بين المللی صليب سرخ در ايران از دو سال پيش به اتهام جاسوسیبه نفع عراق، سخنگویاين كميته در خصوص ديدار از اسيران جنگی عراق در ايران اعلام كرد: ايران هنوز چراغ سبزینشان نداده است. يك گروه 10 نفره از كردهای عراقی كه در اعتراض به حمله اخير تركيه به كردهای عراق، دفتر هواپيمايی عراق در پاريس را به تصرف درآورده بودند، پس از 9 ساعت خود را تسليم پليس فرانسه كردند. رئيس بازرسیستاد مشترك ارتش در سمينار مسئولان و معاونان جنگ وزارتخانهها از آنها خواست در حل مشكلات ارتش برخورد فعالی داشته باشند. مجله ژونآفريك در يك بررسیبه مقايسه توان نظامیايران و عراق پرداخت. در آمار ارائه شده، برتریمطلق از نظر تجهيزات هوايیاز آن عراق است، همچنين عراق از نظر تعداد يگانها، نفرات، نيرویزميني، تانك و توپخانه نيز برتری عمده ای دارد، تنها در آمار نيرویدريايیبرخیارقام متوازن يا به نفع ايران ميباشد.

66/06/17

سمينار فرماندهان سپاه برایبررسیبسيج عمومی. تشريح اوضاع كنونیجنگ و دلايل حضور امريكا در منطقه از زبان محسن رضايی. دو ديدگاه مخالف و موافق درباره اعلام بسيج عمومی. اعزام كاروان “ حماسهسازان عاشورا “ از استان تهران و مركزیدر قالب 30 گردان و سخنان فرمانده كل سپاه در مورد جنگ و پيآمدهایحضور نظامیامريكا در منطقه . حمله شيميايیارتش عراق به چندين روستایكردنشين شمال اين كشور . حمله نيروهایاتحاديه ميهنیكردستان عراق به مقر دو گردان ارتش اين كشور در “ ازگله “ ، “ رازنوك “ و “ مالوديان “ . خبر اعدام 41 تن از نظاميان عراق در موصل به دليل سرپيچیاز دستورهایفرماندهان ارتش . انهدام مقر “ هيز شاهو “ حزب دمكرات به دست گروهیاز اعضایيگان ويژه اطلاعاتیسپاه در “ درهنقی“ و كشته شدن چند تن از فرماندهان آن . درگيریبا حزب دمكرات در اشنويه و روستای“ احمد برو “ از توابع سردشت . تسليم شدن تعدادیاز افرد حزب دمكرات . تلاش سازمان مجاهدين خلق برایجذب نيرویبيشتر . حمله ناموفق دو هواپيمایعراقیبه جزيره خارك . ايزوستيا : امريكا اطلاعات جاسوسی تأسيسات اقتصادیايران را در اختيار عراق قرار ميدهد . مذاكرات دكتر لاريجانیبا نخستوزير و وزيرخارجه شورویدر مسكو در مورد روابط اقتصادیدوجانبه ، حضور نيروهایخارجیدر خلیج فارس ، قطعنامه 598 و پايان جنگ . مصاحبه مطبوعاتیگراسيموف و مقاله شيرين هانتر در مورد روابط ايران و شوروی. نرخ بيمه محمولات كشتيها درخلیج فارس را بيمه لويدز لندن افزايش داد . ديدار هيئت اتحاديه عرب از مسكو به رياست وزير خارجه كويت و مذاكره با مقامات شورویدر مورد پايان دادن به جنگ ايران و عراق . اعلام آمادگیاردن برایبرگزاریاجلاس سران كشورهای اسلامی در مورد جنگ ايران و عراق . پيام رييس جمهور فرانسه به امير كويت . بيانيه مشترك عراق و ليبیدر پايان ديدار وزير خارجه ليبیاز بغداد . گزارش آسوشيتدپرس ، ميدل ايست اكونوميست دايجست از تغيير موضع ليبیدر قبال جنگ ، دلايل و پيآمدهای آن . مقايسه توان تسليحاتی چند كشور مهم خاورميانه در گزارش مركز تحقيقات دانشگاه تلآويو . مصاحبه گریسيك با راديو امريكا در مورد پيآمدهای جنگ ، بنبست راه حل نظامی و نگرش رهبران ايران به جنگ .

درخواست امريكا از عراق مبنیبر توقف حمله به كشتيها در خليج فارس.