بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 


فصل پنجم

در فض یلت و اعمال مسجد سَهْله و زَ ید و صَعْصَعَه

فض یلت مسجد سهله

بدانکه بعد از مسجد کب یر کوفه مسجدى به فض یلت مسجد سهله در آن عرصه نیست و آن خانه حضرت ادر یس علیه السلام و حضرت ابراه یم و محلّ ورود حضرت خضر علیه السلام و مسکن آن حضرت است و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به اَبُوبَص یر فرمود اى ابومحمّد گو یا من می بینم حضرت صاحب الا مر علیه السلام در مسجد سهله فرود آ ید با اهل و عیالش و منزل آن حضرت باشد و حق تعالى هیچ پیغمبرى نفرستاده است مگرآنکه در آن مسجد نماز کرده است و هر که در آن مسجد اقامت نما ید چنانست که در خ یمه رسول خدا صلى الله علیه و آله اقامت نموده است و هیچ مرد و زن مؤ منى نیست مگر آنکه دلش ما یلست بسوى آن مسجد و در آن مسجد سنگى است که در آن صورت هر پیغمبرى هست و هیچکس با ن یت صادقه نماز و دعا نمى کند در آن مسجد مگر آنکه برمى گردد با حاجت برآمده شده و هیچکس در آن مسجد امان نمى طلبد مگر آنکه امان مى یابد از هر چه که مى ترسد گفتم فض یلت این است که از براى این مسجد است حضرت فرمود ز یادتر بگویم از برا یت عرض کردم بلى فرمود که آن از جمله بقعه هائى است که خدا دوست مى دارد که او را در آنها بخوانند و هیچ شب و روزى نیست مگر آنکه ملائکه مى آ یند به زیارت آن مسجد و عبادت مى کنند خدا را در آن پس فرمود که اگر من نزد یک مى بودم به شما همه نماز را در آن مسجد مى کردم پس فرمود که اى ابا محمّد آنچه وصف نکردم از فض یلت این مسجد ب یشتر از آن است که گفتم من عرض کردم فدایت شوم و حضرت قائم علیه السلام هم یشه در آن مسجد خواهد بود فرمود بلى الخ


اعمال مسجد سهله

پس دو رکعت نماز میان شام و خفتن سنّت است از حضرت صادق علیه السلام مروى است که هر غمناکى که چن ین کند و دعا کند حق تعالى غمش را زا یل کند و از بعض کتب مزار یه نقل شده که چون خواستى داخل مسجد شوى بایست نزد دَر و بگو:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ

به نام خدا و به ذات خدا و از جانب خدا

وَاِلَى اللَّهِ وَما شاَّءَ اللَّهُ وَخیر الاَْسْماَّءِ لِلَّهِ تَوَکلْتُ عَلَى الِلَّهِ وَلا حَوْلَ

و بسوى خدا و آنچه خدا خواهد و بهترین نامها از خدا است توکل کنم بر خدا و نیست جنبش

و لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظ یمِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى مِنْ عُمّارِ مَساجِدِک

و ن یروئى جز به خداى والاى بزرگ خدا یا قرار ده مرا از آبادکنندگان مساجد

وَبُ یوتِک اَللّهُمَّ اِنّى اَتَوَجَّهُ اِلَ یک بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاُقَدِّمُهُمْ بَ ینَ

و خانه ها یت خدا یا من بتو رو کنم بوسیله محمد و آل محمد و پ یش اندازم آنها را در جلوى

یدَىْ حَوآئِجى فَاجْعَلْنِى اللّهُمَّ بِهِمْ عِنْدَک وَج یهاً فِى الدُّنْ یا

حاجتها یم پس قرارم ده خدا یا بوسیله ایشان در پ یش خود آبرومند در دن یا

وَالاْخَرةِ وَمِنَ الْمُقَرَّب ینَ اَللّهُمَّ اجْعَلْ صَلوتى بِهِمْ مَقْبُولَةً وَذَنْبِهِمْ

و آخرت و از مقربان خدا یا قرار ده نمازها یم را بد یشان پذ یرفته و گناهم را

مَغْفُوراً وَرِزْقى بِهِمْ مَبْسُوطاً وَدُعآئى بِهِمْ مُسْتَجاباً

آمرز یده و روز یم را بد یشان فراخمند و دعا یم را بد یشان اجابت شده و حاجتها یم را

وَحَوآئِجى بِهِمْ مَقْضِ یةً وَانْظُرْ اِلَىَّ بِوَجْهِک الْکر یمِ نَظْرَةً رَح یمَةً

بد یشان برآورده و بنگر بمن بروى بزرگوارت نگریستنى مهربانانه

اَسْتَوْجِبُ بِهَا الْکرامَةَ عِنْدَک ثُمَّ لا تَصْرِفْهُ عَنّى اَبَداً بِرَحْمَتِک یا

که سزاوار گردم بدان بزرگوارى در پ یش تو را سپس آن را از من باز مگردان هرگز به رحمتت اى

اَرْحَمَ الرّاحِم ینَ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالاَْبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبى عَلى دینک

مهربانتر ین مهربانان اى گرداننده دلها و د یدگان پابرجا کن دلم را بر دین خود

وَدین نَبِ یک وَوَلِ یک وَلا تُزِغْ قَلْبى بَعْدَ اِذْ هَدَ یتَنى وَهَبْ لى مِنْ

و دین پ یامبرت و نماینده ات ، منحرف مکن دلم را پس از آنکه هدا یتم کردى و به بخش به من از

لَدُنْک رَحْمَةً اِنَّک اَنْتَ الْوَهّابُ اَللّهُمَّ اِلَ یک تَوَجَّهْتُ وَمَرْضاتَک

نزد خو یش رحمتى که براستى توئى بخشا یشگر خدا یا بسوى تو رو کنم و خوشنودى تو

طَلَبْتُ وَثَوابَک ابْتَغَ یتُ وَبِک آمَنْتُ وَعلیک تَوَکلْتُ اَللّهُمَّ فَاَقْبِلْ

را جو یم و پاداش ن یک تو را خواهانم و به تو ایمان دارم و بر تو توکل کنم خدا یا پس روى خود را

بِوَجْهِکالَىِّ وَاَقْبِلْ بِوَجْهى اِلَ یک

بسو یم کن و روى مرا بسوى خود گردان

پس بخوان آ یة الکرسى و مُعَوَّذَتَ ین را وتسب یح کن خدا را هفت مرتبه و تحم ید کن هفت مرتبه و تهل یل بگو هفت مرتبه و تکبیر بگو هفت مرتبه یعنى هر یک از :

سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللَّهُ وَ اللَّهُ اَکبَرُ

منزه است خدا و ستا یش از خدا است و معبودى نیست جز خدا و خدا بزرگتر است

را هفت مرتبه بگو پس بگو:

اَللّهُمَّ لَک الْحَمْدُ عَلَى ما هَدَ یتَنى وَلَک الْحَمْدُ

خدا یا از تو است ستا یش بخاطر آنکه مرا راهنمائى کردى و از تو است ستا یش

عَلى ما فَضَّلْتَنى وَلَک الْحَمْدُ عَلى ما شَرَّفْتَنى وَلَک الْحَمْدُ عَلى کلِّ

بر آنچه برتر یم دادى و از تو است ستا یش بر آنکه شرافتم دادى و از تو است ستا یش بر هر

بَلاَّءٍ حَسَنٍ ابْتَلَ یتَنى اَللّ هُمَّ تَقَبَّلْ صَلو تى وَدُع آئى وَطَهِّرْ قَلْبى

آزما یش ن یکوئى که مرا بدان آزمودى خدا یا بپذ یر نمازم را و دعا یم را و پاک گردان دلم را

وَاشْرَحْ لى صَدْرى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّک اَنْتَ التَّوّابُ الرَّح یمُ

و بازکن س ینه ام را و توبه ام بپذ یر که براستى توئى توبه پذ یر مهربان

و سید بن طاوس فرموده که چون اراده کردى که به مسجد سَهْله روى پس ما ب ین مغرب و عشاء در شب چهارشنبه وارد آن مسجد شو که افضل اوقات د یگر است پس همانکه وارد شدى نماز مغرب و نافله اش را بجا آور پس برخ یز دو رکعت نماز تح یت مسجد کن قُرْبَةً اِلَى اللَّهِ و چون فارغ شدى دستها را به سمت آسمان بلند کن و بگو:

اَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ مُبْدِئُ

توئى خدائى که معبودى جز تو نیست آغازنده

الْخَلْقِ وَمُع یدُهُمْ وَاَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ خالِقُ الْخَلْقِ وَرازِقُهُمْ

خلق و بازگرداننده آنها و توئى خدائى که معبودى جز تو نیست آفر یننده خلق و روزى ده آنها

وَاَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ الْقابِضُ الْباسِطُ وَاَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

و توئى خدائى که معبودى جز تو نیست برگ یرنده و گسترنده اى و توئى خدائى که معبودى جز تو نیست

مُدَبِّرُ الاْمُورِ وَباعِثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ اَنْتَ وارِثُ الاَْرْضِ وَمَنْ علیها

تدب یرکننده امورى و برانگ یزنده ساکنان در گورى توئى وارث زمین و ساکنان آن از تو

اَسْئَلُک بِاسْمِک المَخْزُونِ الْمَکنُونِ الْحَىِّ الْقَ یومِ وَاَنْتَ اللَّهُ لا اِلهَ

خواهم به نامت که در گنج ینه و پنهان است اى زنده پاینده و توئى خدائى که معبودى جز

اِلاّ اَنْتَ عالِمُ السِّرِّ وَاَخْفى اَسْئَلُک بِاسْمِک الَّذى اِذا دُع یتَ بِهِ اَجَبْتَ

تو نیست داناى نهان و نهانتر از تو خواهم بدان نامت که هرگاه بدان تو را خوانند اجابت کنى

وَاِذا سُئِلْتَ بِهِ اَعْطَ یتَ وَاَسْئَلُک بِحَقِّک عَلى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بیتهِ

و چون بدان از تو درخواست شود عطا کنى و از تو خواهم به حقى که تو بر محمد و خاندانش دارى

وَبِحَقِّهِمُ الَّذى اَوْجَبْتَهُ عَلى نَفْسِکاَنْتُصَلِّىَعَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

و به حقى که از ایشان بر خود واجب کردى که درود فرستى بر محمد و آل محمد

وَاَنْ تَقْضِىَ لى حاجَتى السّاعَةَ السّاعَةَ یا سامِعَ الدُّعآءِ یا سیداهُ

و برآورى حاجتم را همین ساعت همین ساعت اى شنواى دعاء اى آقاى من

یا مَوْلاهُ یا غِ یاثاهُ اَسْئَلُک بِکلِّاسْمٍ سَمَّ یتَ بِهِنَفْسَک اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهِ

اى سرور من اى دادرس من ، از تو خواهم به هر نامى که خود را بدان نام یدى یا انتخابش کردى آن را

فى عِلْمِ الْغَ یبِ عِنْدَک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُعَجِّلَ

در علم غ یب نزد خودت که درود فرستى بر محمد و آل محمد و شتاب کنى

فَرَجَنَا السّاعَةَ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالاَْبْصارِ یا سَم یعَ الدُّعآءِ

در گشا یش ما همین ساعت اى گرداننده دلها و دیده ها اى شنواى دعاء

پس به سجده برو و خشوع کن و بخوان خدا را بجهت هر چه که مى خواهى پس نماز مى گذارى در گوشه اى که طرف مغرب و شمال است دو رکعت و آن موضع خانه حضرت ابراه یم خل یل علیه السلام است که از آنجا به جنگ عَمالِقِه رفت و چون از نماز فارغ شدى تسب یح بکن و پس از آن بگو:

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هذِهِ الْبُقْعَةِ الشریفةِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَک ف یها قَدْ عَلِمْتَ

خدا یا به حق این بقعه شریفه و به حق هرکس تو را در آن پرستش کرده تو که مى دانى

حَوائِجى فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاقْضِها وَقَدْ اَحْصَ یتَ

حاجات مرا پس درود فرست بر محمد و آل محمد و حاجاتم را برآور و تو که شماره کرده اى

ذُنُوبى فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْها اَللّهُمَّ اَحْ ینى ما

گناهانم را پس درود فرست بر محمد و آل محمد و آنها را ب یامرز خدا یا زنده بدار مرا تا

کانَتِ الْحَ یاةُ خیراً لى وَاَمِتْنى اِذا کانَتِ الْوَفاةُ خیراً لى عَلى مُوالاةِ

وقتى که زنده بودن برا یم بهتر است و بم یرانم وقتى که مرگ برا یم بهتر است بر حال دوست داشتن

اَوْلِ یاَّئِک وَمُعاداةِ اَعْدآئِک وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ یا اَرْحَمَ

دوستانت و دشمن داشتن دشمنانت و انجام ده درباره من آنچه را تو شا یسته آنى اى مهربانتر ین

الرّاحِم ینَ

مهربانان

پس نماز مى گذارى در گوشه د یگر که در سمت مغرب و قبله است دو رکعت و دستها را بلند مى کنى و مى گوئى :

اَللّهُمَّ اِنّى صَلَّ یتُ هذِهِ الصَّلوةَ ابْتِغآءَ

خدا یا من این نماز را خواندم به ام ید بدست آوردن

مَرْضاتِک وَطَلَبَ ناَّئِلِک وَرَجآءَ رِفْدِک وَجَوآئِزِک فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ

خوشنود یت و به طلب عطا یت و به ام ید دستگ یرى و جا یزه ها یت پس درود فرست بر محمد

وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْها مِنّى بِاَحْسَنِ قَبُولٍ وَبَلِّغْنى بِرَحْمَتِک الْمَأْمُولَ

و آل محمد و بپذ یر آن را از من به بهترین پذیرترین و به رحمت خود مرا به آرزو یم برسان

وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ یا اَرْحَمَ الرّاحِم ینَ

و انجام ده درباره من آنچه را تو شا یسته آنى اى مهربانتر ین مهربانان

پس به سجده برو وبگذار دوطرف صورت را بر خاک پس برو به گوشه اى که در طرف مشرق است و دو رکعت نماز گذار و دستها را بگشا و بگو:

اَللّهُمَّ اِنْ کانَتِ الذُّنُوبُ وَالْخَطا یا قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهى

خدا یا اگر چنان است که گناهان و خطاها رو یم را نز تو فرسوده کرده است

عِنْدَک فَلَمْ تَرْفَعْ لى اِلَ یک صَوْتاً وَلَمْ تَسْتَجِبْ لى دَعْوَةً فَاِنّى

و در نت یجه بالا نرود از من بسوى تو آوازى و اجابت نکنى برا یم دعائى را پس از تو

اَسْئَلُک بِک یا اللَّهُ فَاِنَّهُ لَ یسَ مِثْلَک اَحَدٌ وَاَتَوَسِّلُ اِلَ یک بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ

خواهم به حق خودت اى خدا ز یرا نیست مانندت هیچکس و توسل جو یم بسو یت بوسیله محمد و آلش

وَاَسْئَلُک اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُقْبِلَ اِلَىَّ بِوَجْهِک

و از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و رو کنى بسو یم بروى

الْکر یمِ وَتُقْبِلَ بِوَجْهى اِلَ یک وَلا تُخَ یبْنى حَ ینَ اَدْعُوک وَلا تَحْرِمْنى

بزرگوارت و بگردانى رو یم را بسوى خودت و نوم یدم نسازى هنگامى که تو را مى خوانم و محرومم ننمائى

حَ ینَ اَرْجُوک یا اَرْحَمَ الرّاحِم ینَ

هنگامى که ام ید به تو دارم اى مهربانتر ین مهربانان

مؤ لّف گو ید: که از بعض کتب مَزار یه غیر معروفه نقل شده که بعد از آن مى روى به گوشه د یگر که در طرف مشرق واقع شده و دو رکعت نماز گذار در آنجا و بگو:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاِسْمِک یا اَللَّهُ اَنْ تُصَلِّىَ

خدا یا از تو مى خواهم به نامت اى خدا که درود فرستى

عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ خیر عُمْرى آخِرَهُ وَخیر اَعْمالى

بر محمد و آل محمد و قرار دهى بهترین دوران عمرم را پا یانش و بهترین کارها یم را

خَوات یمَها وَخیر اَ یامى یوْمَ اَ لْقاک ف یهِ اِنَّک عَلى کلِّشَىْءٍ قَد یرٌ

انجامشان و بهترین روزها یم را آن روزى که تو را در آن د یدار کنم که براستى تو بر هر چیز توانائى

اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ دُعآئى وَاسْمَعْ نَجْواىَ یا عَلِىُّ یا عَظ یمُ یا قادِرُ یا

خدا یا بپذ یر دعا یم را و بشنو رازم را اى والا اى بزرگ اى توانا اى

قاهِرُ یا حَ یاً لا یمُوتُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِىَ

چ یره اى زنده اى که هرگز نم یرد درود فرست بر محمد و آل محمد و ب یامرز از من

الذُّنُوبَ الَّتى بَ ینى وَبَ ینَک وَلا تَفْضَحْنى عَلى رُؤُوسِ الاَْشْهادِ

گناهانى را که میان من و تو است و رسوا یم مکن در حضور مردمان

وَاحْرُسْنى بِع ینِک الَّتى لا تَنامُ وَارْحَمْنى بِقُدْرَتِک عَلَىَّ یا اَرْحَمَ

و پاسدار یم کن بدان دیده ات که نخوابد و رحم کن به من بدان ن یروئى که بر من دارى اى مهربانتر ین

الرّاحِم ینَ وَصَلَّىَ اللَّهُ عَلى سیدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِر ینَ یا رَبَّ

مهربانان و درود فرست بر آقاى ما محمد و آل پاکش اى پروردگار

الْعالَم ینَ

جهان یان

پس نماز مى گذارى در خانه اى که در وسط مسجد است دو رکعت و مى گوئى :

یا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَىَّ مِنْ حَبْلِ الْوَر یدِ یا فَعّالاً لِما یر یدُ یا مَنْ یحُولُ

اى که نزد یک تر است به من از رگ گردن اى که بخوبى بِکند آنچه را خواهد اى که حائل شود

بَ ینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحُلْ بَ ینَنا وَبَ ینَ مَنْ یؤْذ ینا

میان انسان و دلش درود فرست بر محمد و آلش و حائل شو میان ما و میان کسى که ما را ب یازارد

بِحَوْلِک وَقُوَّتِک یا کافى مِنْ کلِّشَىْءٍ وَلا یکفى مِنْهُ شَىْءٌ اِکفِنَا

به جنبش و ن یروى خودت اى که کفا یت کنى از هر چیز و چیزى از تو کفا یت نکند کفا یت کن

الْمُهِمَّ مِنْ اَمْرِ الدُّنْ یا وَالاْخِرَةِ یا اَرْحَمَ الرّاحِم ینَ

مهم ما را از کار دن یا و آخرت اى مهربانتر ین مهربانان

 پس بگذار دو طرف روى خود را بر خاک .

مؤ لّف گو ید که این مکان شریف در این زمان معروف است به مقام امام ز ین العابدین علیه السلام و در مزار قدیم نقل کرده که بعد از دو رکعت نماز در این مقام بخواند دعاى ((اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک یا مَنْ لاتَراهُ الْعُ یونُ)) الخ و این دعا در اعمال دکه باب امیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه ذکر شد به آنجا رجوع شود و درنزد یک همین مکان بقعه اى است معروف به مقام مهدى علیه السلام مناسب است زیارت آن حضرت در آن محلّ شریف و از بعض کتب مَزار یه نقل شده که شا یسته است زیارت کنند آن حضرت را در این محل در حالى که ا یستاده باشند به این زیارت ((سَلامُ اللَّهِ الکامِلُ التّامُّ الشّامِلُ)) الخ و این همان استغاثه اى است که ما در فصل هفتم از باب اوّل از کلم ط یب نقل کرد یم د یگر تکرار نکن یم و سید بن طاوس آن را یکى از زیارت سرداب مقدس شمرده بعد از دو رکعت نماز.


ذکر نماز و دعاء در مسجد ز ید رحمه الله

پس مى روى به مسجد ز ید که نزد یک مسجد سهله است و دو رکعت نماز در آن مى گذارى و  دستها را مى گشائى و مى گوئى :

اِلهى قَدْ مَدَّ اِلَ یک الْخاطِى ءُ الْمُذْنِبُ یدَ یهِ

خدا یا براستى دراز کرده بدرگاهت بنده خطاپ یشه گنهکار دو دست خود را

بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِک اِلهى قَدْ جَلَسَ الْمُس یى ءُ بَ ینَ یدَ یک مُقِرّاً لَک بِسُوَّءِ

بواسطه خوش گمان یش به تو خدا یا نشسته است بنده بدکردار در پ یش رو یت در حالى که اقرار به کردار بد خود

عَمَلِهِ وَراجِ یاً مِنْک الصَّفْحَ عَنْ زَلَلِهِ اِلهى قَدْ رَفَعَ اِلَ یک الظّالِمُ کفَّ یهِ

دارد و از تو ام ید دارد که چشم از لغزشش بپوشى خدا یا به حق یقت بلند کرده بدرگاهت بنده ستمکار هر دو کف خود

راجِ یاً لِما لَدَ یک فَلا تُخَ یبْهُ بِرَحْمَتِک مِنْ فَضْلِک اِلهى قَدْ جَثَا الْعاَّئِدُ

را به ام ید آنچه در پ یش تو است پس نوم یدش مکن به رحمت خود از فضلى که دارى خدا یا زانو زده است بنده اى بازگشت کننده

اِلَى الْمَعاصى بَ ینَ یدَ یک خاَّئِفاً مِنْ یوْمٍ تَجْثُو ف یهِ الْخَلاَّئِقُ بَ ینَ

بسوى گناهان در پ یشاپ یش تو ترسان از آن روزى که زانو زنند خلا یق در

یدَ یک اِلهى جاَّءَک الْعَبْدُ الْخاطِئُ فَزِعاً مُشْفِقاً وَرَفَعَ اِلَ یک طَرْفَهُ

پ یشاپ یشت خدا یا بدرگاهت آمده بنده اى خطاکار در حال هراس و نگرانى و دوخته بسو یت چشم خود

حَذِراً راجِ یاً وَفاضَتْ عَبْرَتُهُ مُسْتَغْفِراً نادِماً وَعِزَّتِک وَجَلالِک ما

را ترسان و ام یدوار و ر یزان گشته اشکش در حال آمرزش خواهى و پش یمانى سوگند به عزت و شوکتت که من از

اَرَدْتُ بِمَعْصِ یتى مُخالَفَتَک وَما عَصَ یتُک اِذْ عَصَ یتُک وَاَ نَا بِک جاهِلٌ

نافرمانى کردن تو قصد مخالفت تو را نداشتم و چنان نبود که نافرمان یت کنم در حالى که نافرمانى کردم بواسطه نادانى به مقام تو

وَلا لِعُقُوبَتِک مُتَعَرِّضٌ وَلا لِنَظَرِک مُسْتَخِفُّ وَلکنْ سَوَّلَتْ لى

و نه بخاطر اینکه خود را در معرض ک یفرت قرار دهم و نه اینکه نظر تو را سبک شمارم بلکه نفس (بداند یش ، گناه را) برا یم جلوه داد

نَفْسى وَاَعانَتْنى عَلى ذلِک شِقْوَتى وَغَرَّنى سِتْرُک المْرُخْى عَلَىَّ

و بدبخت یم نیز کمک کرد و پرده آو یخته تو (و چشم پوش یت ) مغرورم کرد

فَمِنَ الاْنَ مِنْ عَذابِک مَنیستنْقِذُنى وَبَحَبْلِ مَنْ اَعْتَصِمُ اِنْ قَطَعْتَ

پس اینک ک یست که مرا از عذاب تو برهاند و به سر رشته چه کسى چنگ زنم اگر تو رشته ات را از من

حَبْلَک عَنّى فَ یا سَوْاَتاهُ غَداً مِنَ الْوُقُوفِ بَ ینَ یدَ یک اِذا ق یلَ

قطع کنى پس چه رسوائى است فرداى قیامت هنگام توقف پ یش رو یت در آن هنگام که به سبک باران گو یند:

لِلْمُخِفّ ینَ جُوزُوا ولِلْمُثْقِل ینَ حُطُّوا اَ فَمَعَ الْمُخِفّ ینَ اَجُوزُ اَمْ مَعَ

بگذر ید و به سنگ ین باران گو یند فرو ر یز ید آیا (در آن وقت ) با سبکباران مى گذرم یا با

الْمُثْقِل ینَ اَحُطُّ وَ یلى کلَّما کبُرَ سِنّى کثُرَتْ ذُنُوبى وَ یلى کلَّما طالَ

سنگ ین باران سقوط کنم واى برمن که هرچه ب یشتر از سن من مى گذرد گناهانم ب یشتر مى شود و اى بر من که هرچه عمرم طولانى تر

عُمْرى کثُرَتْ مَعاصِىَّ فَکمْ اَتُوبُ وَکمْ اَعُودُ اَما آنَ لى اَنْ اَسَتَحْ یىَ

مى شود نافرمان یها یم ز یادتر مى شود پس چقدر توبه کنم و چه قدر (دوباره ) برگردم آیا زمان آن نرسیده که از

مِنْ رَبّى اَللّهُمَ فَبِحَِقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ لى وَارْحَمْنى یا

پروردگارم شرم کنم ؟ خدا یا به حق محمد و آل محمد ب یامرز مرا و به من رحم کن اى

اَرْحَمَ الرّاحِم ینَ وَخیر الْغافِر ینَ

مهربانتر ین مهربانان و بهترین آمرزندگان

پس گریه کن و صورت به خاک گذار و بگو:

اِرْحَمْ مَنْ اَساَّءَ وَاقْتَرَفَ وَاسْتَکانَ وَاَعْتَرَفَ

رحم کن به کسى که بد کرده و دست به گناه زده و درمانده گشته و اعتراف دارد

پس بگذار طرف راست رو را و بگو:

اِنْ کنْتُ بِئْسَ الْعَبْدُ فَاَنْتَ نِعْمَ الرَّبُّ

اگر من بد بنده اى هستم پس تو خوب پروردگارى هستى

پس بگذار طرف چپ را و بگو:

عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِک فَلْ یحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِک یا کر یمُ

بزرگ است گناه از بنده ات پس با ید ن یکو باشد گذشت از نزد تو اى بزرگوار

پس برگرد به حال سجود و بگو اَ لْعَفْوَ اَ لْعَفْوَ صد مرتبه

* * * * * * گذشت خواهم گذشت

مؤ لّف گو ید که این مسجد از مساجد شریفه کوفه است ومنسوب است به ز یدبن صوحان که از بزرگان اصحاب امیر المومنین علیه السلام و از اَبْدالْ بشمار مى رفته و در جنگ جمل در یارى آن حضرت شهید شده و این دعا که ذکر شد دعاى او بوده که در نماز شب مى خوانده و در نزد یکى مسجد او مسجد برادرش صعصعة بن صوحان است که او نیز از اصحاب امیر المومنین علیه السلام و از عارف ین به حق آن جناب و از بزرگان اهل ایمان است و چندان فص یح و بل یغ بوده که امیر المومنین علیه السلام او را خط یب شحشح گفته و به مهارت در خطب و فصاحت در لسان او را ثنا فرموده و هم او را به قلّت مؤ نه و کثرت مَعُونه مدح نموده و در شبى که آن حضرت از دن یا رحلت فرمود و فرزندان آن جناب جنازه نازن ینش را از کوفه به نجف حمل نمودند صعصعه از جمله مش یع ین بود و چون از کار دفن آن حضرت فارغ شدند صعصعه نزد قبر مقدّس ا یستاد و مشتى از خاک برگرفت و بر سر خود ر یخت و گفت پدر و مادرم فداى تو باد یا امیر المومنین گوارا باد تو را کرامتهاى خدا اى ابوالحسن به تحق یق که مولد تو پاک یزه بود و صبر تو قوى و جهاد تو عظ یم بود و به آنچه آرزو داشتى رسیدى و تجارت سودمند کردى و به نزد پروردگار خود رفتى و از این نوع کلمات بسیار گفت و گریه کرد گریه سختى و به گریه درآورد سا یر ین را و در حق یقت سر قبر آن حضرت مجلس روضه شد که در آن دل شب منعقد گرد ید و صعصعه به منزله روضه خوان بود و مستمع ین جناب امام حسن و امام حسین علیهماالسلام ومحمد بن الحنف یه و ابوالفضل العبّاس و سا یر فرزندان و بستگان آن حضرت و چون این کلمات به پا یان رسید روى به جانب امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و سا یر آقازادگان کردند و ایشان را تعز یت و تسل یت گفتند پس ‍ جملگى به کوفه مراجعت نمودند


مسجد صعصعه

و بالجمله مسجد صعصعه ازمساجد شریفه کوفه است و جماعتى امام زمان صلواتُاللّه علیه را درماه رجب درآن مسجدمبارک مشاهده کرده اند که دو رکعت نماز کرده و این دعا را خوانده ((اَللّهُمَّ یاذَا الْمِنَنِ السّابِغَةِ وَالاْ لاَّءِ الْو ازِعَةِ)) الدّعاء و ظاهر عمل آن حضرت آن است که این دعاء مخصوص این مسجد شریف و از اعمال اوست نظ یر دعاهاى مسجد سهله و ز ید لکن چون در ماه رجب بوده که آن حضرت این دعا را خوانده اند احتمال داده شده که شا ید این دعا از دعاهاى ا یام رجب باشد و لهذا در کتب علماء در اعمال ماه رجب نیز ذکر شده و ما نیز چون آن دعا را دراعمال رجب ذکر کرده بود یم به همان اکتفا کرد یم به تکرار نپرداخت یم طالب ین به آنجا رجوع کنند انشاءالله .


 
 
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved