شهيد مطهرى، پيامهاى عاشورا و خطر تحريف، مرورى دوباره

   الف. آموزه‏هاى قيام حسينى

   استعداد شبيه‏سازى در حادثه عاشورا

   تفسير الگوساز

   درسهاى آموزنده

1. شخصيت يافتن جامعه اسلامى

2. احياى امر به معروف و نهى از منكر

3. شعارهاى حيات بخش

شعارهای عاشوراء

1. حق گرايى

2. آزادى و شرافت

3. دورى از ذلت

4. اصلاحات اجتماعى

5. انزجار از دنيازدگى و تظاهر دينى

 ب. خطر تحريف

 تحريف و عوامل آن

 تحريف معنوى

ج. رسالت علما مسئوليت مردم

1. مسئوليت مردم

 2. رسالت علما

منابع