فهرست موضوعات


1. معرفی بخش ها و زبانه های اصلی و آشنایی با محیط برنامه

2. معرفی صفحه های گسترده و انواع داده ها در اکسل

3. سلولهای اکسل و تنظیمات آنها
4. قالب بندی و تراز بندی سلول های اکسل

5. نحوه ایجاد و تنظیمات برگه های اکسل (قسمت اول)

6. نحوه ایجاد و تنظیمات برگه های اکسل (قسمت دوم)
7. وارد کردن اطلاعات خارجی به اکسل
8. کار با توابع ریاضی و فرمولهای اکسل
9. معرفی توابع ریاضی در اکسل
10. ایجاد و ویرایش نمودارها در اکسل
11. ایجاد و ویرایش لیست ها در اکسل
12. پرینت اطلاعات در اکسل

بازگشت به صفحه آموزش

 
 
http://www.aviny.com/Learning/online-learning/excel-2007/fehrest.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved