فهرست موضوعات


1. مقدمه

2. اصول نوشتن کدهای css

3. استفاده از شناسه style
4. css در head صفحه

5. فایل css خارج از صفحه

6. تنظیم طول و عرض عناصر
7. ایجاد کادر برای عناصر
8. حاشیه و تو رفتگی عناصر

9. تغییر موقعیت عناصر صفحه

10. کار با متنها (بخش اول)

11. کار با متنها (بخش دوم)

12. تنظیم فونت با CSS

13. تنظیم رنگ متن با CSS

14. تغییر رنگ و تصویر زمینه

15. تغییر شکل نشانگر ماوس

بازگشت به صفحه آموزش

 
 
http://www.aviny.com/Learning/online-learning/CSS/index.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved